Microbiologie

Studiegidsnr:1001WETMBI
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Biochemie en min 8/20 voor alle OO BA1 BIO
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sarah Lebeer
Niko Celis
Birgit Uytterhoeven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel voorziet een grondige basis in de algemene microbiologie door inzicht te verschaffen in :
- de diversiteit van bacteriën, op het vlak van cellulaire opbouw, morfologie, groeivereisten, metabolisme en taxonomie ; 
-   de plaats van micro-organismen in ecosystemen en in de rol die ze in de biosfeer kunnen spelen in diverse natuurlijke processen (biogeochemische cycli, aquatische systemen en plant-bacterie-interacties) en bij menselijke activiteiten ;
-  metabolisme en metabolische diversiteit (o.a. fototrofie, fermentatie, stikstoffixatie, ontbinding, mineralisatie) te behandelen ;
-  inzicht te verschaffen in de diversiteit van virussen, op het vlak van morfologie, replicatie, genetica en taxonomie ;
-  technieken te bespreken in verband met het kweken en verdelgen van micro-organismen; 

Het practicum behandelt :
-  standaardtechnieken uit de bacteriologie (aseptisch werken, kleuringen, celkweek) ;
-   manieren om bacteriën te tellen en te identificeren ;
-   experimenten om bacteriële activiteit in lucht, bodem- en water of voedingsstalen te bestuderen.