Microbiologie

Studiegidsnr:1001WETMIC
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR en min 8/20 voor Biochemie
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sarah Lebeer
Siegfried Vlaeminck
Katrien Michiels
Birgit Uytterhoeven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Dit opleidingsonderdeel voorziet een grondige basis in de algemene microbiologie door:

- inzicht te verschaffen in de diversiteit van bacteriën, op het vlak van cellulaire opbouw, morfologie, groeivereisten, metabolisme en taxonomie;
- inzicht te verschaffen in de plaats van micro-organismen in ecosystemen en in de rol die ze in de biosfeer kunnen spelen in diverse natuurlijke processen (biogeochemische cycli, aquatische systemen en plant-bacterie-interacties) en bij menselijke activiteiten ; metabolisme en metabolische diversiteit (o.a. fototrofie, fermentatie, stikstoffixatie, ontbinding, mineralisatie) te behandelen;

- inzicht te verschaffen in de positieve en negatieve effecten van bacteriën voor de humane gezondheid
-  inzicht te verschaffen in de diversiteit van virussen, op het vlak van morfologie, replicatie, genetica en taxonomie ; - technieken te bespreken in verband met het kweken en verdelgen van micro-organismen;
-  algemene inzichten en voorbeelden van 'Applied microbiology for engineers', zoals composteren, waterkwaliteit, microben in voeding, biotechnologie voor microalgen en regeneratieve life support systems (lesgever Siegfried Vlaeminck).
 
Het practicum behandelt :
-   standaardtechnieken uit de bacteriologie (aseptisch werken, kleuringen, celkweek, PCR) ;
-   manieren om bacteriën te tellen en te identificeren ;
-   experimenten om bacteriële activiteit in lucht, bodem, water of voedingsstalen te bestuderen ;
Daarnaast wordt er tijdens het practicum aandacht besteed aan het positief en constructief communiceren met peers, het werken in teamverband en het nemen van medeverantwoordelijkheid om einddoelstellingen te halen.

 

Voor het oplossen van de essayvraag wordt er aandacht besteed aan het correct en kritisch gebruiken van wetenschappelijke bronnen. Via een klassikaal feedback moment wordt hier extra aandacht aan besteed en wordt geremedieerd waar nodig. De student wordt aangemoedigd om voor het invullen van zijn essay-opdracht voorbeelden uit zijn leefwereld uit te werken en hierbij een maatschappelijke en wetenschappelijk-kritische houding te ontwikkelen met aandacht voor humane, duurzame en/of milieukundige aspecten.