Projectwerk met inbegrip van stage

Studiegidsnr:1001WETPCV
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR en verplicht parallel opnemen van Chemische analysetechnieken, Fysische en thermische transportverschijnselen en Microbiologie.
Contacturen:110
Studiepunten:8
Studiebelasting:224
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sammy Verbruggen
Silvia Lenaerts
Roeland Samson
Sarah Lebeer
Siegfried Denys
Siegfried Vlaeminck
Dieter Vandenheuvel
Myrthe Van Hal

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een eerste fase krijgt de student achtergrondkennis rond het opzetten en organiseren van een project. Tevens krijgt de student inzicht in de mogelijkheden om academische literatuur en octrooien op te zoeken.

Concreet worden er lessen voorzien rond:

  1. Projectmatig werken
  2. Samenwerken en communiceren
  3. Presentatietechnieken
  4. Academisch schrijven
  5. Octrooien: principes, gebruik, databanken
  6. Projecten uit het bedrijfsleven

Tegelijk loopt er, gedurende het gehele jaar, een praktische opdracht in het brede domein van hun afstudeerrichting. De studenten werken in kleine groepjes samen. Een projectteam kiest zelf een thema uit de aangeboden onderwerpen. Enkele thema's van voorgaande jaren kunnen op de website van DuEL en ENdEMIC teruggevonden worden. De projectteams mogen multidisciplinair zijn samengesteld (met studenten vanuit verschillende afstudeerrichtingen), waarbij elk teamlid vanuit de eigen interesse een bijdrage levert.

De opdracht bestaat erin om een project op te zetten, de vraagstelling uit te werken via literatuuronderzoek en dit mogelijk via een praktische benadering (contacten met bedrijven, veldwerk, eigen experimenten, ...) verder uit te werken. Ze bakenen hierbij zelf hun onderzoeksvragen af en bepalen zelf de te onderzoeken hypothesen en deelvragen. De resultaten van dit onderzoek stellen ze finaal voor in een wetenschappelijk paper (ca. 8 pagina’s) in een aangeleverde template, en in een mondelinge presentatie (15 minuten) geevolgd door een verdediging voor een jury, en dit in de twaalfde of dertiende week van het tweede semester.