Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Projectwerk

Studiegidsnr:1001WETPRO
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Min 8/20 voor alle OO BA1 BIO
Contacturen:50
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Els Prinsen
Gudrun De Boeck
Herwig Leirs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student voert onder begeleiding een eigen onderzoeksproject uit binnen het kader van één van de gekozen stages. De student documenteert zich over het onderwerp aan de hand van (anderstalige) vakliteratuur, stelt op basis hiervan werkhypothesen op en zet deze om in experimenten en protocols voor datacollectie. De data worden verwerkt, waar nodig ondersteund met statistische analyses, en geïnterpreteerd in het kader van de relevante vakliteratuur. De resultaten worden verwerkt in een schriftelijk verslag en via mondelinge presentaties in het Engels; deze worden geëvalueerd via peer-review door medestudenten. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste aspecten van het opleidingsonderdeel "Projectwerk".

 

 

-       Omhelst naast het verzamelen en verwerking van de gegevens, ook een rapportering hierover. Dit gebeurt zowel schriftelijk als mondeling.

-       beslaat een realisatietijd van 60 tot 90 uren ( = 3 studiepunten) (dit zijn twee à drie weken werk, uren hiervoor zijn beschikbaar in het rooster van Ba3)

-       wordt (mede)begeleid door een projectleider.

-       is een groepswerk. Groepsgrootte 2 à 5 studenten.

-       wordt opgesteld volgens de richtlijnen te vinden in het document

 

“Toelichting en redactie verslag”. Deze richtlijnen zijn grotendeels gebaseerd op de manuscript-richtlijnen van het tijdschrift “The Journal of Experimental Biology”. Raadpleeg hiervoor de website van dit tijdschrift, meer bepaald het hoofdstuk “Preparing the manuscript”

( http://www.biologists.com/web/submissions/jeb_information.html#anch or_prep_man ).

Deze werkwijze heeft als voordeel dat alle groepen hetzelfde stramien moeten volgen, hetgeen een vergelijkende evaluatie vergemakkelijkt.

-       de totale lengte van het verslag mag 20 blz bedragen (exclusief figuren). Dat komt ongeveer overeen met de 8000 woorden zoals voorzien in de richtlijnen van “Journal of Experimental Biology”.

-       de tekst moet niet in 2 kolommen.

-       de figuren mogen in/tussen de tekst geplaatst worden

-       wordt in het Nederlands opgesteld, maar bevat tevens een Engelstalige  samenvatting.

-       wordt ingeleverd tijdens de eerste week na het Paasverlof, en ten laatste op de vrijdag, 16h00 van deze week. Te laat afgeleverde schriftelijke rapporten worden niet aanvaard.

-       tevens wordt er een pdf-bestand ingediend via Blackboard

-      Presentatie is gepland in de maand mei. De juiste data worden voorzien in het collegerooster, of worden tijdig medegedeeld via Blackboard.

-       Er is een sessie voorzien voor de mariene stage, de labostage en de alpiene (arctische ) / tropische stage. De studenten zijn verplicht twee van de drie sessies bij te wonen, dwz de sessie tot dewelke de eigen presentatie behoort, en een andere. Bij het niet nakomen van deze verplichting worden punten afgetrokken.

-       de presentatie van een groep mag max 20 minuten duren en wordt gevolgd door een discussie van 10 minuten. De presentatie is in het Engels, de discussie wordt in het Nederlands gevoerd.

-       de studenten worden gestimuleerd om ook vragen te stellen.

Elke groep krijgt toegang tot de schriftelijke verslagen van een andere groep en kan hiermee tevens enkele vragen voorbereiden.