Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Software engineering

Studiegidsnr:1001WETSEN
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:1) INGESCHREVEN (of credit ) voor Introduction to databases en Programming project databases EN 2) Ba1 min 8/20 alle vakken
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Serge Demeyer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De inhoud van de cursus beslaat het volledige gamma aan activiteiten die in een typisch software project aan bod komen, zoals daar zijn planning, communicatie, kwaliteitscontrole, evolutie en onderhoud. Concreet houdt dit in

  • de software levenscyclus (behoeftes, analyse, ontwerp, implementatie, testen, onderhoud)
  • kwaliteitscontrole (code reviews, ISO 9000, CMM, metrics)
  • projectbeheer (PERT, Gantt, kosten schatting)
  • deonthologie en beroepsethiek