Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Toegepaste statistiek

Studiegidsnr:1001WETTST
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor 'Algemene chemie I' en 'Algemene chemie II, incl. practicum', Org. Chemie I, Chemie vh dag. leven, Toeg. lin. alg., Toeg. calculus, Fysica I, Duurz. veiligh. & milieu, Celbiologie en computervaardigh.
Contacturen:25
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sandra Van Aert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het doel van statistiek is om een grote hoeveelheid aan gegevens samen te vatten en hieruit zinvolle informatie te halen. In het vak "Toegepaste statisitek" worden de aangewezen statistische methoden hiervoor aangereikt en toegepast. In dit vak ligt de focus voornamelijk op het toepassen van statistische methoden op een brede waaier van experimentele data.

De cursus bouwt verder op de kennis en vaardigheden verworven in het vak "Computervaardigheden en statistische verwerking van meetgegevens" in BA1. Kennis en toepassingen rondom kansvariabelen, kansverdelingen en kansdichtheden, kengetallen, schatten van populatieparameters, intervalschatters en het toetsen van hypothesen worden verder uitgediept. Daarna gaan we verder in op de methodologie rondom parameterschatten.

De cursusnota's omvatten de volgende hoofdstukken:

  • Algemene inleiding : doel van de statistiek
  • Beschrijvende statistiek : grafische en numerische voorstellingen om gegevens samen te vatten
  • Kanstheorie
  • Univariate kansvariabelen : discrete en continue kansvariabelen, kansverdelingen en kansdichtheden, kengetallen
  • Multivariate kansvariabelen : gezamenlijke kansverdeling, marginale en voorwaardelijke kansverdeling, covariantie, correlatie en variantie
  • Het schatten van populatieparameters : steekproefgemiddelde, steekproefproportie, steekproefvariantie
  • Intervalschatters : opstellen van betrouwbaarheidsintervallen
  • Het toetsen van hypothesen : na een algemene inleiding over toetsen worden de belangrijkste toetsen voor ligging, spreiding en verdeling behandeld, voor verschillende meetschalen en voor één, twee en meer dan twee populaties
  • Parameterschatten