Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Wetenschappelijk rapporteren

Studiegidsnr:1001WETWER
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor alle verplichte opleidingsonderdelen van eerste bachelor.
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Vera Meynen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens de contactmomenten wordt:

de basis van elke opdracht uitgelegd

feedback gegeven over de afgelopen opdrachten

een thema omtrent wetenschappelijk rapporteren gepresenteerd door een vooraf bepaalde groep (jullie stellen deze zelf samen tijdens het eerste contactmoment)

de basis voor het volgende thema voor presentatie toegelicht

Thema’s omtrent wetenschappelijk rapporteren:

Algemene richtlijnen en werkdocumenten worden besproken die relevant zijn voor het uitwerken van de opdrachten en voor wetenschappelijk rapporteren in het algemeen. Een aantal van deze richtlijnen zijn bv.:

hoe gaat wetenschappelijk academisch publiceren in zijn werk

wat is peer reviewing, do’s and dont’s, ervaringen uit de praktijk als editor

onderzoeksintegriteit toegespitst op wetenschappelijk rapporteren

verschillende vormen van wetenschapscommunicatie en hun specifieke aspecten

De contactmomenten worden summier ingeleid door de docent waarna het principe van “flipped classroom” wordt toegepast. Dit wil zeggen dat basisinformatie wordt aangereikt voor de thema’s van het werkcollege en de context geschetst wordt en de cursisten na het doornemen van deze documenten de vergaarde informatie (1) uitbreiden, (2) toepassen in hun eigen opdracht en dit als een apart onderdeel van hun opdracht vermelden hoe ze dit gebruikt hebben en wat ze daaruit geleerd hebben en (3) elke les geeft een groepje studenten presenteert aan de andere studenten over de doorgenomen documenten en extra opgezochte informatie over het opgelegde onderwerp. Door dit te presenteren aan elkaar leer je de inhoud van deze topics en werk je aan uw presentatie skills waarop je feedback krijgt. Dit vormt tevens de basis voor de discussies tijdens de les over deze thema’s. Actieve medewerking wordt dus verwacht. Dit wordt geëvalueerd via permanente evaluatie (zie evaluatie). Elke les komt er een ander groepje aan bod. Deze opdracht wordt uitgewerkt naast de schrijf opdrachten en presentatie opdracht op het examen.

Tijdens de contactmomenten zal er ook een gedeelte van de tijd voorzien worden als feedback sessie. Hierbij wordt algemene feedback gegeven over de verschillende uitgewerkte opdrachten en kunnen vragen gesteld worden. De gedetailleerde feedback wordt schriftelijk via blackboard gegeven.

De opdrachten

De opdrachten bevatten steeds:

1) Inleiding waarin het doel in 2 zinnen geschetst wordt

2) De eigenlijk uitgewerkte opdracht volgens de richtlijnen van de opdracht

3) Een zelfevaluatie van maximum 5 lijnen met feedback wat je geleerd hebt en wat je met de feedback van anderen (docent en medestudenten) gedaan hebt.

4) Leren door evalueren: een korte vermelding (maximum 3 lijnen) wat je hebt bijgeleerd door de peer review van ander werk en hoe dit je geholpen heeft je eigen werk te verbeteren (op te nemen in elke opdracht nadat je de eerste keer een review gedaan hebt)

Vaste richtlijnen:

A4, portrait, marges 2 cm, interlinie 1.2, links en rechts uitgelijnd, Calibri 11, geen hyphenation, correcte Nederlandse spelling.

Elke opdracht start met een titel in het vet.

Peer reviewen

Volgens competentiematrix die op blackboard gepost zal worden bij mededeling opdracht 2

Wat heb jij als boodschap begrepen? (Max. 3 zinnen)

Correct taalgebruik en constructief (= leidt tot verbetering). Kritisch maar beleefd.

Onderbouwde feedback.

Alle delen (abstract, inleiding, hoofdtekst, enz.) en alle aspecten (taalgebruik, layout, inhoud, gebruik figuren, enz.)

Wat heb je zelf bijgeleerd en ga je gebruiken in uw eigen werk