Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Leren en motiveren (S2)

Studiegidsnr:1002ASELMO
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Tom Smits
Elke Struyf
Paul Janssenswillen
Jan T'Sas
Gilberte Verbeeck
Caroline Van Der Bruggen
Tania Van Passen
Hans Ihmsen
Eva Verlinden
Astrid Cerpentier

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Leren en motiveren is een inleidend opleidingsonderdeel dat studenten wil motiveren voor het lerarenberoep en tegelijk een onderwijskundige basis wil aanreiken. Deze basis rust op eerder verworven inzichten, maar houdt ook nieuwe inzichten in, in functie van nieuwe praktijkervaringen en van verdieping en verbreding van de onderwijskundige theorie.

Het opleidingsonderdeel wordt vormgegeven in team-teaching: het curriculum en dit specifieke opleidingsonderdeel werden door de betrokken docenten samen ontwikkeld en de lessen worden sequentieel gegeven. 

Voor het opleidingsonderdeel vertrekken we vanuit de ervaringen in de Oriënteringsstage. De student krijgt een basispakket mee van leerinhouden rond vijf thema’s: school in diversifiërende context, leerlingbegeleiding, klasmanagement, krachtige leeromgevingen en onderwijsontwikkeling en -onderzoek. Dezelfde thema’s zullen later verder worden uitgebouwd in de opleidingsonderdelen Onderwijskundige Concepten 1 en 2.

De concrete leerinhouden zijn:

1. Krachtige leeromgevingen

 • De relatie tussen motivatie en leren: theorieën en strategieën
 • Principes en concrete kenmerken van de cognitief- en sociaal- constructivistische leertheorie

2. Leerlingbegeleiding

 • Domeinen binnen leerlingenbegeleiding:  ‘leren leren’, ‘leren kiezen’ en ‘leren leven’
 • Huidige regelgeving en relevante kaders: (1) M-decreet: op weg naar een meer inclusieve leeromgeving en (2) Decreet Leerlingenbegeleiding
 • Relevante kaders: zorgcontinuüm, redelijke aanpassingen, en Handelingsgericht werken op school.
 • Hoe het lessen afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen? UDL en Sticordi
 • Geïntegreerde zorg op school: de rol van de leraar, de leerlingbegeleider en het CLB.

3. Klasmanagement

 • De relatie tussen klasmanagement en goed lesgeven
 • Bouwstenen van goed klasbeheer: controle, tempo, duidelijkheid en motivatie
 • Het ‘ABC’ als uitgangspunt voor het motiveren van leerlingen
 • Aanleren van gewenst gedrag
 • De adolescent en het puberende brein

4. Onderwijsontwikkeling en -onderzoek

 • Welke vernieuwende pedagogisch-didactische tools zijn er? Hoe worden ze gebruikt? En hoe bevorderen ze het leren/lesgeven?
 • ICT (en onderwijsdesign): typologie van toepassingen

5. School in een diversifiërende context

 • Wat is diversiteit en hoe uit het zich op school?
 • Diversiteitscompetenties
 • Multiperspectiviteit
 • Pijlers van taalgericht vakonderwijs:
  • Het onzichtbare taalcurriculum in elk vak
  • Didactiek van dagelijks algemeen naar cognitief academisch taalgebruik
  • Schooltaal in schoolboek en instructie