Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving

Studiegidsnr:1002CPGVKA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Van Herck
François Levrau
Leni Franken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Algemeen doel is de studenten te laten nadenken over de specificiteit van de zinvraag en filosofische inzichten te bespreken over zin en zinverlies.

De mens is een zinzoekend wezen en heeft dat zoeken doorheen de tijd op verschillende manieren ingevuld. Religies en levensbeschouwingen hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld via rituelen, verhalen en praktijken. Er zal nagegaan worden hoe die elementen zich tot elkaar kunnen verhouden en er zal aandacht zijn voor de verschillen en gelijkenissen op dat vlak tussen oosterse en westerse (monotheïstische) godsdiensten en levensbeschouwingen.

Er zal tot slot ook aandacht zijn voor een historisch perspectief: de veranderingsprocessen in de beleving van zin en meer in het bijzonder de effecten van moderniteit en secularisering op de zinbeleving. Hoe verhouden seculiere alternatieven zoals kunst, literatuur, lichaamsbeleving, meditatie, atheïstische spiritualiteit of bepaalde massabijeenkomsten zich tot de religieuze zinvraag?