Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Klimaatverandering

Studiegidsnr:1002CPGVKB
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ann Crabbé
Sara Vicca
Dirk Lauwers
Lore Van Praag
Ewoud Vandepitte
François Levrau
Leni Franken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Klimaatverandering vormt een grote, zo niet de grootste, maatschappelijke en wetenschappelijke uitdaging van de 21ste eeuw. De impact ervan zal overal ter wereld en in uiteenlopende facetten van het maatschappelijk leven voelbaar zijn. Niet alleen zullen we onze huizen moeten beschermen tegen extremere weersomstandigheden, ook landbouwpraktijken zullen moeten veranderen en onze gezondheidszorg, de verzekeringssector en andere diensten zullen transformaties ondergaan. Anderzijds dienen de oplossingen voor en aanpassingen aan klimaatverandering van vele sectoren en disciplines te komen. We hebben ingenieurs nodig om technologische oplossingen te ontwerpen, biologen om natuurlijke ecosystemen optimaal in te zetten voor klimaatmitigatie en -adaptatie, economen om de volledige kosten en baten van klimaatacties en beleidsinstrumenten te berekenen, sociologen om de maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering, zoals vluchtelingenstromen, te duiden en van gepast advies te voorzien voor beleidsmakers, communicatiewetenschappers om de beeldvorming te evalueren, en juristen om politieke keuzes mee aan te sturen of te verankeren.

Het doel van dit vak is in de eerste plaats om studenten een brede kijk te bieden op de materie, zodat ze zich ten volle bewust worden van het complexe en multi-, inter- en transdisciplinaire karakter van de klimaatproblematiek. Via een aantal uiteenlopende thematische lessen en een interdisciplinaire casus zullen de studenten kennis, inzicht en vaardigheden vergaren die toelaten zelf kritisch en oplossingsgericht te denken rond klimaatmitigatie en -adaptatie. De inleidende les zal het multi-, inter- en trans-disciplinaire karakter van het klimaatvraagstuk en het onderzoek naar klimaatverandering in de verf zetten. Daarna volgen een aantal thematische lessen waarin telkens vanuit een bepaalde discipline oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, en ook mogelijke ingrepen en maatregelen behandeld worden. Voor de casus zullen groepjes, met studenten uit verschillende disciplines, een onderwerp vanuit verschillende gezichtspunten benaderen. In de laatste les wordt feedback gegeven op de groepsopdracht en wordt, aanvullend op de wekelijkse interactiesessies, een groot plenair debat opgezet over de lesinhouden, op basis van discussiestellingen. 

De volgende themalessen worden voorzien:

- De rol van natuurlijke ecosystemen: buffer of versterker van klimaatverandering?

- 1000 jaar klimaatverandering: de nexus klimaat-samenleving doorheen de geschiedenis

- Economische analyse van actie versus inactie aan de hand van een vereenvoudigde kosten-baten analyse

- De uitdagingen in transitiedenken. Waarom beleid maken, en vooral uitvoeren, zo moeilijk blijft

- Impact van klimaatverandering op migratie en conflict

- Stadsontwikkeling in tijden van klimaatverandering

- Energietransities als noodzakelijke en gewenste mitigatiemaatregel

- Ongelijke spreiding van lusten, lasten én rechten. Een inleiding op het climate justice vraagstuk

- Sociale constructie van het klimaatprobleem, de rol van sociale bewegingen en klimaatrechtvaardigheid