Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bachelor eindwerk

Studiegidsnr:1002WETBAE
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:1) MINIMUM 8/20 voor Ba1 Inf en Gevorderd programmeren, Programming project databases en Compilers EN 2) INGESCHREVEN (of credit behaald) voor Software engineering, Telecommunicatiesystemen en Gedistribueerde systemen
Contacturen:160
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Steven Latré

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het eindwerk voor de studenten Bachelor Informatica is een vakoverschrijdend groepsproject waarbij een softwareoplossing ontwikkeld wordt waarin met de volledige groep studenten wordt aan gewerkt. De probleemomschrijving wijzigt van jaar tot jaar, maar de aanpak van het groepsproject verloopt telkens volgens dezelfde lijnen. Die aanpak omvat onderzoek van de probleemstelling, het voorstellen van een oplossing, de software realisatie bestaande uit ontwerpen, coderen, testen, documenteren ...

Tijdens het theoretisch luik van de cursus krijg je een inleiding in de probleemstelling en een overzicht van de vereisten inzake

  • het functioneren in groep
  • de periodieke en finale rapportering
  • het softwareontwikkelingstraject
  • de tools die gehanteerd moeten worden
  • de mijlpalen die gerespecteerd moeten worden
  • de werkproducten die opgeleverd moeten worden


Inderdaad, niet alleen de opgeleverde werkproducten (code, documenten, presentaties, ...) maar ook de aanpak van het project is van belang. Als groep studenten krijg je een grote autonomie in het bepalen van timing waarin werk producten worden opgeleverd. Het respecteren van die termijnen (die je zelf in groep bepaalt) is echter ook een onderdeel van de eindevaluatie.