Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Programming project databases

Studiegidsnr:1002WETDAT
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald OF ingeschreven voor Introduction to databases
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Bart Goethals

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit vak houdt een uitgebreid project in over informatica waar het database aspect een belangrijke rol speelt.

Het project wordt uitgevoerd in groepjes van drie of vier studenten.

De specifieke opdracht wordt elk jaar opnieuw bepaald en wordt uitgebreid besproken tijdens de eerste les, en bestaat steeds uit een aantal basisvereisten, en een aantal vrij te kiezen uitbreidingen.

Bijvoorbeeld, gedurende het academiejaar 2016-2017 bestond het project uit de ontwikkeling van een nieuwe versie van de website en online raadpleegbare databank voor de 'Wetenschapswinkel': http://www.wetenschapswinkel.be/.

Opdracht (2016-2017)

De wetenschapswinkel is een databank van onderzoeksvragen die door non-profitorganisaties online geregistreerd worden. Medewerkers van de wetenschapswinkel behandelen elke ont- vangen onderzoekvraag. Eerst wordt de vraag doorgegeven aan een regionale (Brussel, Antwerpen, ...) medewerker, die na een intakegesprek met de non-profitorganisatie, en kennis in te winnen bij een expert in het hoger onderwijs, de beslissing neemt de onderzoeksvraag publiek te maken via de databank. 

Vervolgens kunnen studenten op zoek naar een maatschappelijk relevant onderwerp, en na overleg met een promotor in het hoger onderwijs, werken aan de onderzoeksvraag onder de vorm van een stage, project, bachelor- of masterproef. Hierbij is het heel belangrijk dat stu- denten gemakkelijk kunnen zoeken naar beschikbare onderzoeksvragen in de databank. Daar- bij kunnen ze zoeken per instelling, opleiding, type project, onderwerp, trefwoord of non- profitorganisatie.

Het uiteindelijke doel van dit project is een foutloze, zeer robuuste en goed-werkende web applicatie die voldoet aan de functionele en technische eisen van wetenschapswinkel.be, die ook betrokken zal zijn bij de tussentijdse evaluatie momenten. Hierbij moeten jullie ervoor zorgen dat demo's en finale versie online beschikbaar zijn, en uiteindelijk jullie applicatie ook effectief gebruikt kan worden om honderden non-profitorganisaties, studenten en hogere onderwijs instellingen te helpen met het matchen van een student, met een maatschappelijk relevant on- derzoeksproject voor een stage of thesis. 

[...]