Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Fysica I

Studiegidsnr:1002WETFYS
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:88
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Dirk Lamoen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus wordt de klassieke (Newtoniaanse) mechanica behandeld en de toepassing hiervan op de beweging van starre lichamen, vloeistoffen en gassen. Daar waar mogelijk wordt het verband met de kwantummechanica gelegd. De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en eenvoudige experimenten. De nodige wiskundige technieken worden geïntroduceerd tijdens de hoorcolleges. Tijdens de oefeningensessies en via MasteringPhysics kunnen de studenten de leerstof toepassen bij het oplossen van eenvoudige problemen. Tijdens de practica voeren de studenten op zelfstandige wijze eenvoudige proeven uit en leren ze een correcte nauwkeurigheidsanalyse uit te voeren op de gemeten grootheden.

Volgende onderwerpen komen aan bod :

  1. kinematica in 1,2 en 3 dimensies
  2. dynamica : wetten van Newton, beweging van puntmassa's
  3. arbeid, energie, wet van behoud van energie
  4. behoud van impuls, botsingen van deeltjes
  5. rotatiebeweging van starre lichamen, traagheidsmoment, behoud van impulsmoment, rollen zonder glijden
  6. statica
  7. gravitatiewet van Newton
  8. hydrostatica en hydrodynamica : eigenschappen van vloeistoffen in rust en in beweging inclusief oppervlaktespanning 
  9. trillingen : harmonische trilling, gedempte trilling, gedwongen trilling, resonantiefenomeen
  10. golven : golfvergelijking, harmonische golven, lopende en staande golven, geluidsgolven, Dopplereffect