Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Inleiding programmeren

Studiegidsnr:1002WETIPR
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:90
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Toon Calders

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er wordt gestart met een procedurele aanpak waarbinnen alle nodige syntactische constructies voor dataspecificatie en verwerkingsinstructies worden aangebracht aan de hand van de programmeertaal Python. Er wordt aandacht besteed aan samengestelde types, top-down ontwerp, abstractiemogelijkheden, en modulair programmeren. Er wordt een inleiding gegeven op het object-georienteerd programmeren.

In het tweede deel van de cursus wordt de "basisfunctionaliteit" van de programmeertaal C++  behandeld. Dit resulteert in volgende inhoud:

  • Types en declaraties
  • Pointers, arrays (en structures)
  • Expressies en statements
  • Functies
  • Namespaces
  • Broncodebestanden en programma's
  • Classes en Derived Classes

Dit wordt steeds behandeld met een vergelijking met de (gekende) Python programmeertaal. Er wordt hierbij een expliciete of impliciete syntactische en semantische vergelijking van de overeenkomende structuren gebruikt.

In het vak komen klassieke algoritmes en problemen binnen computer wetenschappen aan bod, o.a. uit algoritmen en datastructuren (kortste pad, gelinkte lijsten, zoekalgoritme bij schaken, compressie, etc). De inhoud van de cursus omvat dus niet enkel leren programmeren in Python en C++, maar eveneens probleemoplossend denken in de context van programmeren in het algemeen.