Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practica organische chemie

Studiegidsnr:1002WETPOC
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor "Algemene chemie I", "Algemene chemie II, incl. practicum", "Organische chemie I". Parallel opnemen met Organische chemie II en Spectroscopische methoden.
Contacturen:120
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Shoubhik Das
Veerle Smout

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Aan de hand van Nederlandstalige recepten worden organische synthesen met gradueel toenemende complexiteit uitgevoerd. Specifieke synthesevaardigheden worden hierbij aangeleerd. Aangezien de student geen eenvoudige uitvoerder van een recept mag zijn/worden, maar blijk moet geven van theoretisch inzicht in het uitgevoerde werk, is er telkens een extra aandachtspunt in de practicumoefening ingebouwd: verestering met of zonder verwijderen van water, inbouwen van een schermgroep alvorens een Grignard reactie uit te voeren, een stereochemisch probleem, spectroscopische vragen,... Ten slotte wordt de student vertrouwd gemaakt met de wetenschappelijke (in het bijzonder de chemische) literatuur, met hieraan gekoppeld een literatuuropdracht en een posterpresentatie.