Projectwerk

Studiegidsnr:1002WETPRP
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Wisk. methoden fysica I, II & III, Alg. fysica I, II & III, Experimentele fysica I & II, Inl. anal. mechanica, Inl. relatviteitstheorie & elementaire deeltjes en Inl. kwantummechanica.
Contacturen:90
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wim Wenseleers
Nick Schryvers
Joris Dirckx
Nick Van Remortel
Michiel Wouters
Sabine Van Doorslaer
Katrien Kolenberg

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit practicum omvat zowel experimentele als theoretische projecten, en beoogt een verbinding te leggen tussen de experimentele methoden, laboratorium vaardigheden en het experimentele wetenschappelijk onderzoek, enerzijds, en tussen de theoretische cursussen en de praktijk van het theoretische onderzoek en analytisch, probleemoplossend denken i.h.a., anderzijds. In een team samen met 1 of twee andere studenten werkt u daartoe wat grotere projecten uit. Hierbij kan u in hoge mate gebruik maken van de apparatuur en expertise van de onderzoeksgroepen van het departement Fysica.

Een 30-tal projecten worden aangeboden, waaronder kleinere (1.5stp) en grotere (3stp), en waaruit de student er voor een totaal van 9stp, waarvan minstens 3stp theoretisch en minstens 3stp experimenteel, afwerkt gedurende het academiejaar (in te plannen in overleg met de betrokken docenten).

Experimenteel:

 • Scanning Elektronenmicroscopie en Scanning Probe Microscopie
 • Holografie en interferometrische technieken
 • Biofysische karakterisatie van globine-eiwitten: Bepaling van CO-bindingskinetiek d.m.v. flitsfotolyse
 • Meten van moleculaire bewegingen met elektronen paramagnetische resonantie
 • Ramanspectroscopie aan koolstofnanobuizen
 • Picoseconde tijdsafhankelijke fluorescentiespectroscopie
 • Digitale Elektronica

Theoretisch:

 • Numerieke oplossing van de twee-dimensionale Schrödingervergelijking
 • De Kapitza-slinger
 • De waterraket: optimaal ontwerp?
 • Vortices in mesoscopische supergeleiders
 • De Klein tunneling paradox
 • Patroonherkenning
 • Berekenen van de Madelung-constante d.m.v. de Ewald sommatiemethode

Bij deze projecten wordt de keuze van de technieken en de inhoud van de opdracht veelal ingekaderd in het lopende wetenschappelijk onderzoek. In het begin van het academiejaar zal dit uitvoerig toegelicht worden.