Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur

Studiegidsnr:1003CPGVKA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patrick Loobuyck
François Levrau
Leni Franken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Algemeen doel is de studenten te laten nadenken over hoe levensbeschouwing invloed heeft op cultuur(uitingen), en omgekeerd hoe cultuur levensbeschouwingen kan beïnvloeden. Er zal hierbij aandacht zijn zowel voor een historische als een meer actuele component. De focus zal vooral liggen op de interactie van cultuur met christendom, islam en enkele oosterse levensbeschouwingen.

Er zal vervolgens ook aandacht zijn voor de evoluties van het levensbeschouwelijke landschap op wereldvlak en hier in West- Europa (secularisering, ontzuiling en diversiteit). Ook de levensbeschouwelijke geschiedenis van België en de manier waarop levensbeschouwing zich hier op vandaag in de maatschappelijke cultuur aandient komen aan bod.

De studenten leren tot slot ook nadenken over de plaats van levensbeschouwing in een moderne cultuur, met bijzonder aandacht voor relatie tussen geloof en wetenschap en de plaats van levensbeschouwing en diversiteit in een seculiere samenleving.