Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Ecologie II

Studiegidsnr:1003WETECO
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum een 8/20 voor Ecologie I.
Contacturen:23
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ivan Nijs
Matteo Campioli

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit een tiental hoofdstukken waarvan de inhoud als volgt kan worden samengevat. Hoe functioneren gemeenschappen: wat is de rol van parasitisme en mutualisme? Hoe interageert de mens met natuurlijke populaties? Wat is de invloed van het landschap op gemeenschappen? Verder wordt er ingegaan op de vragen: Hoe functioneren ecosystemen? Thema's die daarbij aan bod komen zijn stabiliteit, productiviteit en de nutriëntencycli op ecosysteemniveau. Vervolgens, wat zijn de grote patronen van de biodiversiteit op aarde en welke gevolgen heeft biodiversiteitsverlies? Wat is global change?  Hoe verlopen de biogeochemische kringlopen op aarde? Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de vraag hoe de mens deze kringlopen verstoort. En tot slot, wat is de link tussen ecologie en energie (link naar voedsel en maatschappij)?