Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving

Studiegidsnr:1004CPGVKA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patrick Loobuyck
François Levrau
Leni Franken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Algemeen doel is de studenten te laten nadenken over de plaats van levensbeschouwing en diversiteit in een (post)seculiere samenleving en de liberale rechtsstaat. De morele uitgangspunten van het politiek liberalisme (J. Rawls, J. Habermas, M.  Nussbaum) worden toegelicht en toegepast op concrete vraagstukken.

Er zal vooreerst aandacht zijn voor de evoluties van het levensbeschouwelijke landschap op wereldvlak en hier in West-Europa (secularisering, ontzuiling en diversiteit). Vervolgens komt de manier waarop levensbeschouwing zich hier op vandaag aandient aan bod en worden verschillende kerk-staat modellen toegelicht. De meeste nadruk ligt op het begrijpen en toepassen van het politiek liberalisme als basis van het samenleven in een democratische rechtsstaat. Vanuit dat perspectief zullen verschillende thema’s van naderbij bekeken worden die te maken hebben met de plaats van levensbeschouwing in de publieke ruimte: vrijheid van meningsuiting, staatsneutraliteit, ‘hoofddoekenverbod’, kerkfinanciering, godsdienstonderwijs, ‘euro-islam’ en de manier waarop levensbeschouwing en zingeving zich kunnen verhouden ten aanzien van kennis en wetenschap.