Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Wetenschappelijke vorming 2

Studiegidsnr:1004GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven voor opleidingsonderdelen van 2de bachelor geneeskunde
Contacturen:52
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Steven Abrams

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Algemene inhoud:

 • Inleiding tot de epidemiologie en medische statistiek

Vakinhoud epidemiologie:

 • Van onderzoeksvraag over onderzoeksobject tot onderzoeksprotocol: diagnose, prognose en etiognose
 • De relatie tussen de theoretische populatie en de studiepopulatie
 • Steekproeftrekking en de hierbij horende ‘toevalsfout’
 • Frequentie van gebeurtenissen: prevalentie, incidentie en overlevingsanalyse
 • Diagnose: over afkappunten en prevalentiefuncties, multiple diagnostische indicatoren
 • Prognose: interventioneel en beschrijvend prognostisch onderzoek; predictiemodellen
 • Etiognose: causale functies
 • Bronnen van fout bij medisch wetenschappelijk onderzoek
 • Verstoring en effectmodificatie

Vakinhoud medische statistiek:

 • Beschrijvende statistiek: het voorstellen van onderzoeksresultaten
 • Inferentiële statistiek: het rapporteren van enkelvoudige en meervoudige verbanden
  • Enkelvoudige en meervoudige lineaire regressie
  • Meervoudige logistische regressie
  • Cox proportional hazards regressie

Doelstellingen medische statistiek:

 • De student(e) kan eenvoudige statistische technieken toepassen op datasets.
 • De student(e) kan definities en rekenregels uit de kansrekening toepassen om kansproblemen op te lossen.
 • De student(e) kan elementaire statistische analyses uitvoeren met statistische R software.
 • De student(e) kan statistische output interpreteren.
 • De student(e) kan rapporteren over statistische analyses.
 • De student(e) kan medische informatie/literatuur beoordelen op validiteit en kritisch nadenken over de toegepaste statistische methodologie, o.m. aan de hand van principes uit de verklarende statistiek.