Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Wetenschappelijke vorming 2

Studiegidsnr:1004GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven voor opleidingsonderdelen van 2de bachelor geneeskunde
Contacturen:52
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Steven Abrams

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Algemene inhoud:

 • Inleiding tot de epidemiologie en medische statistiek

Vakinhoud epidemiologie:

 • Van onderzoeksvraag over onderzoeksobject tot onderzoeksprotocol: diagnose, prognose en etiognose
 • De relatie tussen de theoretische populatie en de studiepopulatie
 • Steekproeftrekking en de hierbij horende ‘toevalsfout’
 • Frequentie van gebeurtenissen: prevalentie, incidentie en overlevingsanalyse
 • Diagnose: over afkappunten en prevalentiefuncties, multiple diagnostische indicatoren
 • Prognose: interventioneel en beschrijvend prognostisch onderzoek; predictiemodellen
 • Etiognose: causale functies
 • Bronnen van fout bij medisch wetenschappelijk onderzoek
 • Verstoring en effectmodificatie

Vakinhoud medische statistiek:

 • Beschrijvende statistiek: het voorstellen van onderzoeksresultaten
 • Inferentiële statistiek: het rapporteren van enkelvoudige en meervoudige verbanden
  • Enkelvoudige en meervoudige lineaire regressie
  • Meervoudige logistische regressie
  • Cox proportional hazards regressie

Doelstellingen medische statistiek:

 • De student(e) kan eenvoudige statistische technieken toepassen op datasets.
 • De student(e) kan definities en rekenregels uit de kansrekening toepassen om kansproblemen op te lossen.
 • De student(e) kan elementaire statistische analyses uitvoeren met statistische R software.
 • De student(e) kan statistische output interpreteren.
 • De student(e) kan rapporteren over statistische analyses.
 • De student(e) kan medische informatie/literatuur beoordelen op validiteit en kritisch nadenken over de toegepaste statistische methodologie, o.m. aan de hand van principes uit de verklarende statistiek.