Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Fysica II

Studiegidsnr:1004WETFYS
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:88
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Dirk Lamoen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van het elektromagnetisme. De behandeling is klassiek i.e. niet kwantummechanisch. Daar waar mogelijk wordt wel de link met de kwantummechanica gemaakt. Een belangrijk deel van de cursus wordt besteed aan de eigenschappen van licht. Daarnaast komen ook enkele onderwerpen uit de "moderne fysica" aan bod zoals de speciale relativiteitstheorie, de kernfysica en de kwantummechanica. De theorie wordt steeds geillustreerd aan de hand van voorbeelden en eenvoudige experimenten. Tijdens de oefeningensessies kunnen de studenten de leerstof toepassen bij het oplossen van eenvoudige problemen. Tijdens de practica voeren de studenten op zelfstandige wijze eenvoudige proeven uit voorzien van een nauwkeurigheidsanalyse op de gemeten grootheden.   

De volgende onderwerpen komen aan bod :

 • Elektrisch veld, elektrische potentiaal, capaciteit van condensatoren, Wet van Coulomb, Wet van Gauss. 
 • Gelijkstroom : wet van Ohm, analyse van eenvoudige weerstandsnetwerken.  
 • Magnetisme : bronnen van magnetisme, Lorentzkracht, Wet van Ampere, Wet van Biot-Savart, para-, dia- en ferromagnetisme.
 • Inductiewet van Faraday.
 • Maxwellvergelijkingen, Elektromagnetische golven.
 • Wisselstromen : impedanties, versterkers, filters.
 • Geometrische optica : lenzen, spiegels.
 • Golfoptica :  diffractie en interferentie, polarisatie.
 • Speciale relativiteitstheorie :  tijdsdilatatie, lengtecontractie, gelijktijdigheid, relativistische impuls, equivalentie van massa en energie. 
 • Radioactiviteit : radioactief verval, alfa-, beta- en gammastraling, kernfissie en kernfusie 
 • Begrippen uit de kwantummechanica : straling zwart lichaam, foto-elektrisch effect, Schroedingervergelijking, tunneleffect, elektronenmicroscoop, LASER