Stad en diversiteit

Studiegidsnr:1005CPGVKA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bert De Munck
Stijn Oosterlynck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel heeft als basisdoel studenten te confronteren met en onder te dompelen in de (groot)stedelijke samenleving en het onderzoek hierover in verschillende (stadswetenschappelijke) disciplines. We besteden bijzondere aandacht aan hoe de diversiteit van de stedelijke bevolking zowel een veelheid aan inzichten en perspectieven met zich meebrengt als aanleiding kan geven tot allerlei vormen van uitsluiting, miskenning en ondervertegenwoordiging. In het vak wordt diversiteit op een ‘intersectionele’ manier benaderd, zodat studenten zich bewust worden van hoe de maatschappelijke positie, het gedrag en denken van burgers in de stedelijke samenleving bepaald wordt door hun positie op een veelheid van assen zoals (meer)taligheid, opleidingsniveau, klasse, gender, seksuele oriëntatie, etniciteit, leeftijd, verblijfstatuut, etc. Het opleidingsonderdeel maakt zo bij uitstek duidelijk dat de maatschappelijke uitdagingen waarop de studenten worden voorbereid en waarvoor ze antwoorden zoeken complex zijn, en dat ingrijpen op en bevorderen van het samenleven vanuit louter één dimensie, perspectief en discipline niet volstaat of duurzaam is.

Eerst wordt (groot)stedelijkheid gekaderd, en wordt de historische en globale context geschetst. Daarna worden een vijftal thema’s die de breedte aan opleidingen en onderzoeksgebieden aan de UA zo goed mogelijk bedekt in de diepte uitgewerkt. Om het opleidingsonderdeel toegankelijk te houden naar studenten vanuit heel verschillende opleidingen wordt telkens vanuit een probleemstelling of case vertrokken en gebruik gemaakt van filmpjes, artikels en/of getuigenissen. Bedoeling is om verder te gaan dan analyse, en ook te kijken naar handelingsperspectieven. In de laatste les wordt een round-up gemaakt.

De thema’s worden geselecteerd uit volgende lijst:

  • Onderwijs in stedelijke context, taaldiversiteit en interculturaliteit;
  • Stadsplanning, publieke ruimte en mobiliteit;
  • Stedelijke ecologie en duurzaamheid;
  • Zorg en gezondheid in de stad;
  • Stedelijke economie en arbeidsmarkt;
  • Religie en/in de post-seculiere stad;
  • De stad als actor in de wereldpolitiek;
  • Stedelijke identiteit en burgerschap
  • Stedelijk bestuur, middenveld en politieke participatie.