Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Stad en diversiteit

Studiegidsnr:1005CPGVKA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bert De Munck
Stijn Oosterlynck
Fatima Laoukili
François Levrau
Leni Franken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel heeft als basisdoel studenten te confronteren met en onder te dompelen in de (groot)stedelijke samenleving en het onderzoek hierover in verschillende (stadswetenschappelijke) disciplines. We besteden bijzondere aandacht aan hoe de diversiteit van de stedelijke bevolking zowel een veelheid aan inzichten en perspectieven met zich meebrengt als aanleiding kan geven tot allerlei vormen van uitsluiting, miskenning en ondervertegenwoordiging. In het vak ligt de nadruk op etnisch-culturele diversiteit maar wordt diversiteit op een ‘intersectionele’ manier benaderd. Studenten worden zich zo bewust van hoe de maatschappelijke positie, het gedrag en denken van burgers in de stedelijke samenleving bepaald wordt door hun positie op een veelheid van assen zoals (meer)taligheid, opleidingsniveau, klasse, gender, seksuele oriëntatie, etniciteit, leeftijd, verblijfstatuut, etc. Het opleidingsonderdeel maakt zo bij uitstek duidelijk dat de maatschappelijke uitdagingen waarop de studenten worden voorbereid en waarvoor ze antwoorden zoeken complex zijn, en dat ingrijpen op en bevorderen van het samenleven vanuit louter één dimensie, perspectief en discipline niet volstaat of duurzaam is.

In een eerste deel worden de realiteiten en perspectieven op stedelijke diversiteit besproken, zowel vanuit hedendaags als historisch perspectief. Centraal daarbij staat de notie van de stad als vrijplaats. We leren studenten ook om diversiteit in de feitelijk bestaande stedelijke realiteit te identificeren, benoemen en analyseren. In een tweede deel bespreken we verschillende thema’s  waarbij de impact van stedelijke diversiteit op een bepaald domein toegelicht wordt. Om het opleidingsonderdeel toegankelijk te houden naar studenten vanuit heel verschillende opleidingen wordt telkens vanuit een probleemstelling of case vertrokken en gebruik gemaakt van filmpjes, artikels en/of getuigenissen. Bedoeling is om verder te gaan dan analyse, en ook te kijken naar handelingsperspectieven.