Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Algemene chemie II, incl. practicum

Studiegidsnr:1005WETBCH
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:115
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Karolien De Wael
Sofie Slaets

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak Algemene Chemie II is het vervolg op het vak Algemene Chemie I. In deel II worden fundamentele begrippen in de fysische chemie bijgebracht. Na een inleidend hoofdstuk over oplossingen worden de evenwichtsgedragingen van oplossingen, met o.m. ionisatie-evenwichten, zuur-basegedrag, complexvorming en oplosbaarheid van zouten bestudeerd. In een volgend hoofdstuk komen een aantal aspecten van de kinetiek van chemische reacties aan bod, en uiteindelijk worden in het hoofdstuk Elektrochemie, na een studie van elektroden en elektrodepotentialen, toepassingen zoals batterijen en brandstofcellen besproken, terwijl eveneens een aantal elektrochemische kenmerken van corrosie beschreven worden. In de topic beschrijvende scheikunde worden op systematische wijze de bereiding, de eigenschappen en het gebruik van een aantal belangrijke anorganische chemicaliën beschreven. Tijdens de oefeningensessies wordt getracht het inzicht in de theoretische wetmatigheden te verhogen en de nodige vaardigheden te ontwikkelen voor het oplossen van fysisch-chemische vraagstukken. Tijdens het labo/practicum is het de bedoeling om basisvaardigheden aan te leren, telkens met een link naar wetmatigheden aangereikt tijdens de theorielessen.