Ecologie

Studiegidsnr:1005WETECO
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Wiskundige methoden fysica I, II & III, Alg. fysica I & II, Experimentele fysica I, Inleiding analytische mechanica, Computerpracticum en Inl. tot de scheikunde. OF ingeschreven zijn in het SP milieuwetenschappen
Contacturen:23
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Matteo Campioli
Ivan Nijs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De wederzijdse relaties tussen organismen en hun fysico-chemisch en biotisch milieu worden benaderd vanuit een natuurfilosofische invalshoek door het aantonen van algemeen geldende wetmatigheden en verbanden, veeleer dan de klassieke natuurhistorische werkwijze gesteund op beschrijving en classificatie van feiten. Na een algemene inleiding, komen het bereik en de indeling van de ecologie kort aan bod. Vervolgens worden het fysisch en het abiotisch milieu (energie en klimaat) behandeld. De volgende onderdelen van de cursus worden gestructureerd aan de hand van de hierarchische organisatieniveau's in de ecologie. Op het niveau van het individu worden aanpassingen van planten en van dieren aan hun omgeving beschreven. Kenmerken van populaties (groei, dynamiek, regulatie) en gemeenschappen (competitie, predatie, structuur en processen) worden uitvoerig behandeld. De nodige aandacht wordt besteed aan energiedoorstroming in en productiviteit van ecosystemen, nutrientencycli en biogeochemische cycli (op het niveau van de aarde). Tot slot wordt biodiversiteit behandeld. De cursus is dus gestructureerd in lijn met de hierarchische organisatieniveau's in de ecologie. Ecologie is de studie van al de interacties van organismen met hun milieu en bevat meer verscheidenheid dan elke andere wetenschap.