Vrijheid, burgerschap en democratie

Studiegidsnr:1008CPGVKA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Geert Van Eekert
Patrick Loobuyck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Algemeen doel is de studenten te laten inzien dat democratie geen vaststaand gegeven is en hen te leren hoe ze de spanningsvelden binnen democratieën en de complexiteit van democratische besluitvorming kunnen herkennen. Vertrekkend van een cultuurfilosofische basis leren ze bewuster te kijken naar hun rol als burger in een democratische maatschappij. Een analyse van het concept vrijheid is daarbij van belang. De studenten leren ook nadenken over ‘menselijke waardigheid’, en over de verhouding tussen mensenrechten en burgerrechten.

In de eerste lessen wordt concepten als ‘vrijheid’ en ‘tolerantie’ gekaderd als historische en filosofische basis voor ‘burgerschap’ en ‘democratie’. Andere basisbegrippen die in aan bod zullen komen zijn de rechtsstaat, burgerrechten en mensenrechten, staatsneutraliteit, natiestaat, solidariteit, diversiteit, participatie, populisme, nationale en internationale besluitvormingsprocessen. Studenten worden aangemoedigd tot reflectie en tot het rekening houden met andere denkbeelden, standpunten en ideeën.