Architectuur en cultuur: architectonisch ontwerp

Studiegidsnr:1011FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient geslaagd te zijn voor 1003FOWARC en 1067FOWARC om in te kunnen schrijven voor 1011FOWARC. De student die zich inschrijft voor 1011FOWARC moet zich gelijktijdig inschrijven voor 1053FOWARC + 1052FOWARC + 1064FOWARC.
Contacturen:112
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Thomaes
- NNB
Gert Van Echelpoel
Mieke Robbe
Elsie De Vos
Erik Wieers
Geert Driesen
Jan Meersman
Sanja Zovko
Jan De Bie

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

ontwerp in de module cultuur

Het opleidingsonderdeel ontwerp vormt het sluitstuk van de module Architectuur en Cultuur.  Enkele theoretische opleidingsonderdelen zijn thematisch aan de casus gekoppeld, en vormen in belangrijke mate de thematische onderlegger voor het onderdeel ontwerp. Op die manier zal de theoretische kennis steeds getransfereerd worden naar de (professionele) realiteit waardoor een competentiegerichtheid verzekerd is. De theorie staat dus in relatie met casus die op zijn beurt het architectonisch ontwerp onderbouwt.

De casus verwijst altijd naar de werkelijkheid. De casus laat studenten de cultuur-dimensie, of het waarom van de gebouwde omgeving, en hun eigen positie hierin, verkennen en leert onderzoekend te ontwerpen met voldoende aandacht voor precisie, intuïtie en emotie. In het architectonisch ontwerp komen studenten vervolgens tot een synthese. Ze leren de ruimtelijke problematiek integraal te benaderen binnen een door docenten afgebakende context.

Het aanleren van verschillende tools om te onderzoeken en te ontwerpen zit verweven in de opleidingsonderdelen. Het zijn geen afzonderlijke opleidingsonderdelen maar worden systhematisch opgebouwd doorheen de hele bachelor opleiding.

Daar de opleidingsonderdelen binnen een module zowel inhoudelijk als organisatorisch nauw met elkaar samenhangen, moeten deze gelijktijdig worden gevolgd. Casus en ontwerp worden afzonderlijk begeleid en beoordeeld, en kunnen afzonderlijk worden herkanst.

inhoud ontwerp

De theorie en de casus van deze module initiëren een op cultuur gebaseerde ontwerphouding die gerelateerd is aan de huidige maatschappelijke context en van waaruit een gestalte gegeven wordt aan een hypothese voor de toekomst. Het typologisch, fenomenologisch en historisch onderzoek van architectuur komt opnieuw aan bod in het ontwerp.

De intentionele keuze – of het waarom – van het bouwen, en de verschijningsvorm van een te ontwerpen architectuurobject in een specifieke fysische context, vormen het concrete vraagstuk. De schaal van het individu en van de gebouwde omgeving staan centraal. Aan de hand  van architectuur thema's wordt een concept van ruimte en tektonische samenstelling ontwikkeld en gestuurd, met een hieraan gerelateerde materialisatie in de uitwerking.

Het zich ontwikkelend referentie- en begrippenkader legitimeert een theorievorming en modelleert een identiteit. Bij de presentatie hanteert de student de juiste terminologieën met de gepaste communicatievaardigheden.

Het ontwerp bestaat uit één oefening.  De concrete vraagstelling is enerzijds een programma van kwalitatieve ruimten en de verschijningsvorm hiervan, en anderzijds de relevantie bij het interpreteren van gekozen concepten en methodes uit voorbeeldprojecten, in een ontwerp van een publiek gebouw met beperkt functioneel programma op een wel bepaalde plek in een stedelijke omgeving.

tools

Revit : De werksessies Revit bouwen verder op de kennis opgedaan tijdens de vorige module om het ontwerp op doelmatige wijze uit te werken en voor te stellen. Revit behoort tot de categorie  “tools “ van het evaluatierooster en wordt beoordeeld.

schetsen : De werksessies schetsen gaan verder op het vorige en focust o.a. op de site van het ontwerp.Schetsen behoort tot de categorie  “tools “ van het evaluatierooster en wordt beoordeeld.

discours Eigen Ontwerp 3 :  Het eerste hoorcollege (1 BA) omvatte een theoretische uiteenzetting naar de inhoudelijke en grafische aspecten van het refereren naar bestaande beelden. In het tweede hoorcollege worden de basisprincipes van typografie en lay-out behandeld. Er wordt zowel ingegaan op het macro, meso als micro niveau van typografie en lay-out in publicaties en andere grafische ontwerpen.