1-Economie

Studiegidsnr:1012FTIECN
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Filip Aerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student krijgt een praktijkgerichte inleiding tot de elementaire micro- en macro-economie:

  • Consumenten: In dit hoofdstuk wordt het beslissingsgedrag van een consument besproken alsook prijsindexen en prijselasticiteit.
  • Producenten: In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het bepalen van de theoretisch optimale winst in een model van volkomen concurrentie.
  • Marktwerking: In dit hoofdstuk worden de voornaamste marktmechanismen (volkomen concurrentie, monopolie, oligopolie en monopolistische concurrentie) geanalyseerd met betrekking tot bedrijfs- en prijsbeleid. Ook het overheidsingrijpen in markten wordt bestudeerd.
  • Overheid: In dit hoofdstuk worden de voornaamste taken van de overheid besproken alsook een inleiding in begrotingsbeleid.
  • Kringlopen en BBP: In dit hoofdstuk wordt het concept BBP toegelicht en wordt het theoretische macro-economische evenwicht van een economie afgeleid.
  • Monetair beleid, geld en inflatie: In dit hoofdstuk wordt de rol van geld in een samenleving bekeken alsook het beleid van de ECB en de rol van banken in het monetair systeem.
  • Arbeidsmarkt: In dit hoofdstuk worden de voornaamste kenmerken van de Belgische arbeidsmarkt bekeken: werkloosheidsgraad, werkgelegenheidsgraad, knelpunten binnen de Belgische arbeidsmarkt en inkomensongelijkheid.
  • Conjunctuur: In dit hoofdstuk komen de verschillende fases in de conjunctuurcyclus aan bod als ook de indicatoren die de economische activiteit meten en eventueel voorspellen.
  • Internationale handel: In dit hoofdstuk worden de wisselmarkten, koopkrachtpariteit, handelsbelemmerende maatregelen en het handelsbeleid van de EU besproken.
  • Financiële markten: In dit hoofdstuk komen de voornaamste ondernemingsfinancieringsproducten aan bod: kaskrediet, factoring, leasing, investeringskrediet, obligatie en aandelen.