Architectuur en omgeving: architectonisch ontwerp

Studiegidsnr:1014FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient geslaagd te zijn voor 1003FOWARC en 1067FOWARC om in te kunnen schrijven voor 1014FOWARC. De student die zich inschrijft voor 1014FOWARC moet zich gelijktijdig inschrijven voor 1066FOWARC + 1056FOWARC + 1035FOWARC.
Contacturen:112
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Geert Driesen
- NNB
Gert Van Echelpoel
Elsie De Vos
Erik Wieers
Carolien Pasmans
Jan De Bie
Nicolas Petillon

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Module

Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van de module Architectuur en Omgeving. Een module bestaat uit afzonderlijke opleidingsonderdelen die apart worden begeleid en beoordeeld. Daar de opleidingsonderdelen binnen een module zowel inhoudelijk als organisatorisch nauw met elkaar samenhangen, moeten deze opleidingsonderdelen bij een eerste inschrijving gelijktijdig worden gevolgd.

Het algemene principe van een module  is dat een theoretisch opleidingsonderdeel steeds samenhangt met een opleidingsonderdeel  casus en architectonisch ontwerpen. Op die manier zal de theoretische kennis steeds getransfereerd worden naar de (professionele) realiteit waardoor de competentiegerichtheid verzekerd is.

De theorie staat in nauwe relatie met  casus, die op zijn beurt het architectonisch ontwerp onderbouwt.  Casus verwijst steeds naar de werkelijkheid, laat studenten de gebouwde omgeving en hun positie als ontwerper ervan verkennen en leert onderzoekend te ontwerpen met voldoende aandacht voor intuïtie, emotie en empathie.

In het architectonisch ontwerpen komen studenten tot synthese. Ze leren de ruimtelijke problematiek integraal te benaderen, maar steeds binnen een door docenten duidelijk afgebakende context.

Het aanleren van verschillende tools om te kunnen ontwerpen en te kunnen onderzoeken is verweven in de verschillende opleidingsonderdelen. Ze vormen geen afzonderlijke opleidingsonderdelen, maar worden systematisch opgebouwd doorheen de hele opleiding.

Inhoud ontwerp

Lesgevers : Geert Driesen, Carolien Pasmans, Sander Laureys, Steven Schenk, Nicolas Petillon.
Architectuur is altijd bedacht om ergens te staan. Het ontwerpen van een gebouw vertrekt vanuit een omgeving. De omgeving slaat in eerste instantie op de letterlijke fysieke context van de bouwplaats: het terrein, de straat, het bouwblok, de wijk, het stadsdeel of het landschap waarin het gebouw zich situeert.
Maar de omgeving betekent ook de condities waarbinnen een opdracht ontstaat: de ambitie van de opdrachtgever, de gebruiker, het bouwproces, de wettelijke context,…
Tenslotte staat de omgeving ook voor de sociale en culturele condities waarbinnen een gebouw wordt opgericht.
Door het bouwen wordt ook de niet bebouwde ruimte bepaald. Elk gebouw deelt de ruimte eromheen op in private, collectieve of publieke ruimte. De opdeling en de relaties en overgangen tussen de verschillende open ruimtes, heeft invloed op het samenleven .
Dit olod focust op het ontwerpen vanuit de kansen en beperkingen die de omgeving oplegt. Het ontwerp betreft een middelgroot gebouw in een (stedelijke) context. Er worden een aantal duidelijke condities opgelegd vanuit stedenbouwkundige regelgeving en programma. De opdracht heeft een sociaal-maatschappelijke impact waarbij naast het programma de student ook moet nadenken over het model van samen-leven in het gebouw.

Tools

1. Digitaaltekenen:  Revit.
Lesgever: Elsie De Vos
De sessies Revit bouwen verder op de kennis opgedaan tijdens de vorige module om het ontwerp op adekwate wijze uit te werken en voor te stellen.
Revit ressorteert bij rubriek-onderdeel presentatie.

2. Schetsen.
Lesgevers: Sanja Zovko en Mieke Robben
Het schetsen functioneel gaan gebruiken bij het ontwerpen, automatiseren van een logische constructieve opbouw, gelaagde ondersteuning geven bij een onderzoek. Schetsen kunnen hanteren als voorstelling van een beeld. Een omgeving kunnen schetsen met weglaten of toevoegen van elementen die de omgeving beïnvloeden.
Schetsen ressorteert bij rubriek-onderdeel proces.

3. Discours over eigen ontwerp.
Lesgevers: Erik Wieers / Gert Van Echelpoel
Discours over eigen ontwerp is een oefening om te leren omgaan met referentiebeelden. Het gaat om het manipuleren van bestaande beelden tot een nieuw geheel als presentatie bij een project.
Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op de eindcompetenties die verworven zijn tijdens de eerder gevolgde opleidingsonderdelen "ontwerp" (wonen, cultuur). Ook de eindcompetenties van deze opleidingsonderdelen worden tijdens deze opdracht bevraagd.
Discours ressorteert bij rubriek-onderdeel presentatie.