Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

3-Statistiek

Studiegidsnr:1015FTISTA
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Paul De Meulenaere
Wim Casteels
Kris Annaert
Annelies Fabri

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit is een basiscursus statistiek met als doel de industrieel ingenieur de vaardigheden bij te brengen om elementaire statistische verwerking van gegevens te doen. Belangrijk hierbij is de relatie tussen steekproef en populatie. De student krijgt een inleiding over de opbouw van kansverdelingen startend vanuit theorie (kansrekening) of vanuit experiment. Hiermee kunnen kansen berekend worden. Veel voorkomende kansverdelingen worden besproken waarbij de nadruk ligt op het oordeelkundig kiezen van de gepaste kansverdeling naargelang de context.

Op basis van steekproefresultaten kan de student schattingen doen m.b.t. de parameters van een kansverdeling of de natuur van de kansverdeling zelf. De student kan een steekproef oordeelkundig opstellen, de resultaten analyseren en grafisch verwerken. Correlatie en regressie komen ook aan bod.

Als werkinstrument gebruiken we Matlab omdat we dit softwarepakket doorheen de volledige opleiding gebruiken voor reken- en simulatiewerk. Voor een basiscursus statistiek zijn de beschikbare statistische functies binnen Matlab meer dan voldoende.