4-Scientific Project Chemistry

Studiegidsnr:1017FTIWTP
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 2-Academische vaardigheden (1024FTIACV)
Contacturen:72
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dorine Wambeke
Christophe Vande Velde
Kristin Gysels
Lukasz Pazdur
Marina Crols

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten krijgen een theoretische achtergrond rond het opzetten en organiseren van een project. Er worden hiervoor lessen gegeven over onderzoeksvaardigheden en rapporteren (schriftelijk en mondeling). Dan onderzoeken de studenten een technisch-wetenschappelijk probleem in groepen van 4 à 5 studenten, waarbij volgende items aan bod komen: organisatie en voorbereiding project, literatuurstudie en praktische uitvoering. Ze maken hiervan een poster die voldoet aan wetenschappelijke normen qua inhoud en vorm, met o.a. volgende elementen: probleemstelling, onderzoeksmethoden, gegevensverzameling en –verwerking, resultaten, conclusies en referenties. De studenten presenteren hun resultaten mondeling aan medestudenten en docenten en zijn in staat om vragen hierover te beantwoorden. Daarnaast presenteren de studenten ook aan leken.