Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Celbiologie partim fysiologie

Studiegidsnr:1018GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:43.5
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Filip Lardon
An Wouters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus Celbiologie partim fysiologie spitst zich toe op de functie en werking van de menselijke cel. In eerste instantie wordt teruggegaan in de evolutie om het ontstaan van het leven en van één- en meercelligen te belichten. De functionele organisatie van de cel en van verschillende cellen samen is m.n. van belang om de werking van de cel te begrijpen. In een tweede deel komt de huidige wetenschappelijke en medische kennis van de fysiologie van cellen en weefsels uitgebreid aan bod. Hoe de cel kan functioneren en interageren met de omgeving staat daarbij centraal, om zo de cel als functionele eenheid van het menselijk organisme duidelijk te definiëren en te begrijpen. Naast algemene celfysiologie (cellen, weefsels, membranen, transport, signaaltransductie) wordt eveneens een inleiding gegeven betreffende neurofysiologie, fysiologie van bloed en ademhaling en spierfysiologie. De CS pathofysiologie spitst zich toe op de fysiologie van de maligne kankercel.