Architectuur en constructie: architectonisch ontwerp

Studiegidsnr:1019FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Om in te schrijven voor 1019FOWARC dien je geslaagd te zijn voor 1003FOWARC+1067FOWARC+1011FOWARC+1014FOWARC & schrijf je gelijktijdig in voor 1060FOWARC+1068FOWARC+1065FOWARC, uitgez. VB AR. Dan schrijf je in voor 1060FOWARC+1065FOWARC+5052FOWARC.
Contacturen:112
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Christiaan Mys
- NNB
Gert Van Echelpoel
Erik Wieers
Koen Heyvaert
Wannes Peeters
Carolien Pasmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Module

Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van de module Architectuur en Constructie. Het algemene principe van een module  is dat een theoretisch opleidingsonderdeel steeds samenhangt met een opleidingsonderdeel casus en architectonisch ontwerpen. Op die manier zal de theoretische kennis steeds getransfereerd worden naar de (professionele) realiteit waardoor de competentiegerichtheid verzekerd is.

De theorie staat in nauwe relatie met casus, die op zijn beurt het architectonisch ontwerp onderbouwt.  Casus verwijst steeds naar de werkelijkheid, laat studenten de gebouwde omgeving en hun positie als ontwerper ervan verkennen en leert onderzoekend te ontwerpen met voldoende aandacht voor intuïtie, emotie en empathie.

In het architectonisch ontwerpen komen studenten tot synthese. Ze leren de ruimtelijke problematiek integraal te benaderen, maar steeds binnen een door docenten duidelijk afgebakende context.

Het aanleren van verschillende tools om te kunnen ontwerpen en te kunnen onderzoeken is verweven in de verschillende opleidingsonderdelen. Ze vormen geen afzonderlijke opleidingsonderdelen, maar worden systematisch opgebouwd doorheen de hele opleiding.

Daar de opleidingsonderdelen binnen een module zowel inhoudelijk als organisatorisch nauw met elkaar samenhangen, moeten deze opleidingsonderdelen bij een eerste inschrijving gelijktijdig worden gevolgd. De opleidingsonderdelen worden afzonderlijk begeleid en beoordeeld en kunnen elk afzonderlijk worden herkanst.

Inhoud opleidingsonderdeel

Lesgevers: Carolien Pasmans, Kris Mys, Nicolaas Petillion, Wannes Peeters

Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op de eindcompetenties die verworven zijn tijdens de eerder gevolgde opleidingsonderdelen "ontwerp" (wonen, cultuur, omgeving). Ook de eindcompetenties van deze opleidingsonderdelen worden tijdens deze opdracht bevraagd.

Centraal staat de structuur en constructie van ruimte. Studenten bepalen door het ontwerpen en het dimensioneren van structuren de afbakening en zonering van ruimten. Ze onderzoeken/ontwerpen de relatie tussen de structuur, de ruimte en het beeld van het gebouw. Zij selecteren en combineren materialen, geven vorm aan architecturale elementen en construeren bouwknopen. Zij hanteren daarbij de fysische eigenschappen  van de ruimte door een gepaste geometrie, materiaal, structuur en dimensie toe te passen. 

Zij construeren architectuur en betekenis.

 

Discours over eigen ontwerp  5

Lesgevers : Erik Wieërs  / Gert Van Echelpoel

Stap 5 van de cursus Discours over eigen ontwerp is een samenvatting van de gehele leerlijn. Er wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk ingezoemd op de inhoudelijke en vormelijke aspecten van de presentatie van een architectuurproject. In een tweede hoorcollege komen twee uiteenlopende thema’s aan bod. Het eerste deel van dit college focust op de visuele retorica en legt de basisfuncties van visuele communicatie bloot. Het tweede deel van dit college draagt de titel ‘De keuze van de letter’. Er wordt ingezoomd op het letterontwerp en de vorm van de letter.  Het is een praktische gids tot de keuze van lettertypes in de eigen visuele ontwerpcommunicatie.

 

Inhoud Tools: beeldcommunicatie en lay-out (Adobe)

Tijdens de lessen wordt er, in functie van de noden die ontstaan tijdens het visualiseren van het eigen ontwerp, ingegaan op gevorderde functies van het vectorieel tekenen. CAD of Revit tekeningen worden opgewerkt in een grafisch vectorieel pakket (Illustrator) om een esthetisch en overtuigend beeld te creëren, aangepast aan uitvoerformaat en -medium. Daarnaast komen er tijdens de lessen beeldbewerking (Photoshop) gevorderde functies aan bod voor het visualiseren van atmosfeer en licht (met een bijzondere aandacht voor de esthetische kwaliteiten van het beeld). Hierbij ligt de focus niet op de materialiteit van het gebouwde maar op de eigenheid van de ruimte die daardoor ontstaat.

Tijdens de lessen InDesign wordt de opmaak van grote documenten behandeld alsook het bundelen van verschillende bestanden tot één boek (waardoor er gelijktijdig door meerdere studenten aan één complexe publicatie gewerkt kan worden). Functies die aan bod komen zijn onder meer boekbestanden, inhoudsopgave, index, automatisch nummeren en objectstijlen.

De verworven vaardigheden in beeldbewerking en lay-out worden toegepast en verder aangescherpt tijdens het realiseren van de ontwerpcommunicatie omtrent het eigen ontwerp (presentatietekeningen, schema’s, montages enzoverder). De student dient daarbij te streven naar een eigen beeldtaal. Vooronderzoek, analyse, inhoudelijke doelstellingen en het concept van het ontwerp komen samen in een publicatie waarin ook de ontwerpen van collega studenten geduid worden. Men streeft naar een publicatie waarin de bundeling van verschillende projecten een meerwaarde oplevert voor de communicatie van elk individueel ontwerp. Er worden mogelijkheden onderzocht betreffende beeldbehandeling, lay-out, typografie, structuur en opbouw van de publicatie. Afspraken en beslissingen hieromtrent worden vastgelegd in auteursinstructies, zetinstructies en beeldinstructies.

 

Bouwen modellen

Bij het materialiseren van ontwerpen, analyses, …. onder de vorm van schaalmodellen, modellen, werkstukken, …. kunnen de studenten dit werk realiseren in de studio’s en de modelbouwlabo’s van de Universiteit Antwerpen. Als de student een werktuig, een machine, … wenst te gebruiken, kan dit enkel met toestemming van de laboverantwoordelijke. In sommige gevallen zal de student pas een toestel kunnen gebruiken na het volgen van een opleiding. De student dient de geldende afspraken en veiligheidsvoorschriften op te volgen.