Schrijven over architectuur

Studiegidsnr:1021FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:28
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nathalie Vallet
Christiaan Mys
Jan Thomaes

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten kiezen in groepjes van 4 een gebouw of ruimte (vb. een plein, een park, een brug, een stadswijk, ...) dat ze gaan bezoeken tijdens de studiereis in het tweede semester. De collega begeleiders AR van deze studiereizen bezorgen hen een lijst of inventaris van keuzemogelijkheden.

Vervolgens realiseren de studenten aan de hand van een door de docenten SoAR aangereikte analyse-leeswijzer, een kritische analyse van één wetenschappelijke tekst over het gekozen gebouw of de ruimte. De leeswijzer spitst zich zowel toe op de inhoud als op de schrijfstijl en vormgeving van de tekst. De wetenschappelijke tekst wordt eveneens aangereikt door de docenten SoAR. Op basis van deze kritische analyse schrijven de studenten samen een eerste paragraaf (i.e. context en aanleiding van een wetenschappelijk essay,max. 1000 woorden) volgens de inhoudelijke en vormelijke geplogendheden van een wetenschappelijk essay, zoals toegelicht en geïllustreerd tijdens de hoorcolleges SoAR.

Vervolgens kiezen de studenten 1 aandachtspunt of stellingname uit de geanalyseerde wetenschappelijke tekst waar ze verder mee aan de slag gaan. Aan de hand van min. 4 zelf gezochte wetenschappelijke referentiewerken gaan ze op zoek naar informatie die deze stellingname ofwel bekrachtigd, aanvult of extra beargumenteerd, ofwel nuanceert, relativeert en zelfs contesteert. Op basis van dit kritisch literatuuronderzoek schrijven ze samen een tweede paragraaf met desgewenst diverse subparagrafen (i.e. de centrale onderzoeksvraag van een wetenschappelijk essay en variante antwoorden op basis van een grondige literatuurstudie, max. 3000 woorden) die eveneens beantwoorden aan de inhoudelijke en vormelijke geplogendheden van een wetenschappelijk essay zoals toegelicht en geïllustreerd tijdens de hoorcolleges SoAR.

Vervolgens discussiëren de studenten binnen de eigen groep over de gevonden stellingname en de extra informatie (zie hiervoor) én formuleren ze eveneens op basis van hun studiereis ervaringen een aantal eigen beredeneerde reacties (vb. standpunten, opvattingen en opinies). Het resultaat is een gezamelijk beredeneerde reflectie en uitdieping die ze eveneens uitschrijven in een derde paragraaf met desgewenst subparagrafen (i.e. de eigen standpuntenopvattingen en opinies in het wetenschappelijke essay , max. 3000 woorden), opnieuw volgens de geplogendheden van een wetenschappelijk essay zoals toegelicht en geïllustreerd tijdens de hoorcolleges SoAR.

 Tot slot wordt het geheel van 3 paragrafen gebundeld in een samenhangend essay, uitgebreid met een inleiding, een besluit, een abstract én een treffende titel (nog eens max. 1000 woorden erbij).

Zoals hiervoor vermeld vernemen de studenten tijdens de hoorcolleges SoAR (i) wat een wetenschappelijk essay precies is als genre, (ii) hoe dit eruit ziet in hun vakgebied van architectuur én (iii) wat de inhoudelijke en vormelijke vereisten zijn. Deze vereisten worden vertaald naar criteria die de studenten bij elke feedback sessie moeten toepassen op hun eigen respectievelijk uitgeschreven paragrafen (i.e. een door de docenten SoAR aangereikt schrijfformat) . Tijdens deze plenaire feedback sessies verstrekken de docenten in discussie met de studenten pér groep bijkomende begeleiding en commentaar (incl. maken ze een plenair verslag van de belangrijkste aandachtspunten en zetten dit op BB voor alle studenten). 

Tijdens de eindevaluatie van het essay (i.e. het examenmoment) wordt er consistent en dus opnieuw rekening gehouden met de herhaaldelijk meegedeelde én toegepaste inhoudelijke en vormelijke vereisten of evaluatiecriteria. Het evaluatiemoment bestaat uit het inleveren van het wetenschappelijk essay én een mondelinge bespreking met de docenten SoAR.