Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Farmaceutische analyse III

Studiegidsnr:1022FBDFAR
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor. Min. 08/20 behaald voor Farmaceutische analyse II.
Contacturen:99.5
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kenn Foubert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Context:
Kennis en vaardigheden op vlak van farmaceutische analyse wordt stelselmatig opgebouwd. Eerst worden de basisprincipes en basistechnieken aangeleerd tijdens de hoorcolleges en toegepast tijdens de praktijksessies in het 2de Ba jaar (FA I & II).
In Farmaceutische Analyse III worden deze principes en technieken toegepast in de controle van een geneesmiddel volgens de Europese Farmacopee. Zowel de officina apotheker als apotheker tewerkgesteld in de industrie komen in contact met deze materie bij de aankoop (analysecertificaat), de vrijgave (batch release) en de regulatoire (registratiedosssier) en commerciële (kwaliteit van het product) aspecten van een grondstof of geneesmiddel.
De toepassing en het belang van deze leerlijn in het beroepsleven wordt verder verduidelijkt tijdens een presentatie van de Algemene Farmaceutische Bond (APB), meer specifiek, de Dienst Geneesmiddelenonderzoek (DGO).


*Theorie
De Europese farmacopee wordt als uitgangspunt gebruikt voor de theoretische cursus. De inleidende hoofdstukken van deze farmacopee, o.a. apparaten, identificatiereacties, analysetechnieken en methoden, worden behandeld. De bespreking van de analysemethoden en daarbij gebruikte technieken wordt beperkt tot deze geschikt voor de analyse van zuivere stoffen of zeer eenvoudige mengsels die weinig matrixvoorbereiding vergen. De verschillende toepassingsmogelijkheden van elke techniek of specifieke methode worden geïllustreerd aan de hand van geselecteerde monografieën. Specifieke technieken en toestellen voor gehaltebepaling, identificatiereacties en zuiverheidstesten van bepaalde groepen van farmaceutische grondstoffen en geneesmiddelen worden meer in detail bestudeerd.
 

* Practicum
Verschillende farmaceutische grondstoffen en eenvoudige farmaceutische preparaten worden gecontroleerd op hun kwaliteit volgens de normen van de Europese farmacopee. Welke techniek of specifieke methode er wordt toegepast tijdens welke proef kan je terugvinden in het overzicht in de inleiding van de practicumnota’s.


 
*Presentatie DGO APB
Programma:
·         Algemene voorstelling van de APB en meer specifiek de DGO (wettelijk kader, taken,..)
·         Virtuele rondleiding in de laboratoria
·         Besrpeking van voorbeelden van niet-conforme preparaten