Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Integratie 2

Studiegidsnr:1022GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid integratie 2: student mag dit opleidingsonderdeel pas opnemen als hij alle andere opleidingsonderdelen van de kennislijn Ba2 opgenomen heeft.
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Johan Bosmans
Kathleen De Greef
Koenraad Monsieurs
Guido Van Hal

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten leren kennis, vaardigheden en competenties die in de voorbije jaren aan de orde zijn geweest te “integreren” in (beginnend) professioneel gedrag. Studieopdrachten rond patiëntvoorstellingen brengen de lesinhoud van de verschillende modules tezamen. De resultaten van de opdrachten worden gepresenteerd en beoordeeld aan de hand van presentaties voor grote en kleine groepen en aan de hand van kritische vragen. Er wordt geleerd verbanden te leggen en het eigen denkproces breed open te stellen voor verschillende invalshoeken. Redeneren vanuit pathofysiologische processen naar symptomen, laboratoriumuitslagen en therapeutische interventiemogelijkheden vormt het inhoudelijk hart van de module.  Aan de hand van de gebruikte werkvormen zal er bovendien aandacht zijn voor het verder ontwikkelen van verschillende generieke competenties, zoals het werken in groep, het opzoeken van informatie en het presenteren.