Bachelorproef

Studiegidsnr:1023FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient geslaagd te zijn voor 1011FOWARC en 1014FOWARC. De student BA AR die zich inschrijft voor 1023FOWARC moet zich gelijktijdig inschrijven voor 1019FOWARC.
Contacturen:144
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sven Verbruggen
Gert Van Echelpoel
Elsie De Vos
Erik Wieers
Jan Meersman
Jan Thomaes
Koen Heyvaert
Wannes Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De verschillende thema's behandeld in de drie modules Architectuur&Cultuur, Architectuur&Omgeving en Architectuur&Constructie worden in de bachelorproef opnieuw opgenomen. Dit voor de eerste keer op een integrale manier in een synthese-opgave die de allesomvattendheid van de complexe werkelijkheid van architectuur omvat. Het doel is om tot een kwalitatief hollistisch geheel te komen dat de praktische randvoorwaarden van de ontwerpopgave overstijgt.

De student zal leren om in de ontwerpopdracht de volledige (in de opgave duidelijk omschreven) complexiteit van randvoorwaarden te onderzoeken, in te schatten en op te nemen in een architectuurvoorstel. De student zal een visie ontwikkelen, een referentiekader opbouwen en deze vertalen in een architecturaal project. De ontwerpopgave zal uitgaan van een studie van autonome en geabstraheerde aspecten van de architectuur: vorm, ensemble, typologie, structuur,  huid ... pas in een tweede fase wordt de opgave gesitueerd in een confronterende context en wordt een complex programma opgegeven.

De student wordt stapsgewijze begeleid in een voortschrijdend en terugkoppelend denk- en ontwerpproces. 

Bij het materialiseren van ontwerpen, analyses,... onder de vorm van schaalmodellen, modellen, werkstukken,... kan de student dit werk realiseren in de studio's en de modelbouwlabo's van de Universiteit Antwerpen.  Als de student een werktuig, een machine,... wenst te gebruiken, kan dit enkel met toestemming van de laboverantwoordelijke.  In sommige gevallen zal de student pas een toestel kunnen gebruiken na het volgen van een opleiding.  De student dient de geldende afspraken en veiligheidsvoorschriften op te volgen.