Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Arts en maatschappij 2

Studiegidsnr:1023GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven voor opleidingsonderdelen van 2de bachelor geneeskunde
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guido Van Hal
Filip Van Den Eede
Patrick Cras
Kristin Hendrickx
Dirk Van West
Inge Glazemakers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Arts en Maatschappij 2 bestaat uit vier onderdelen: medische ethiek, medische psychologie, diversiteit en medische sociologie. Wat medische sociologie betreft, wordt gestart met een overzicht van gezondheidspromotie, of hoe menselijk gedrag kan bijdragen tot meer gezondheid.  Hierbij wordt de nadruk gelegd op de evolutie die heeft plaatsgevonden van het klassieke bestrijden van ziekten naar het bevorderen van de gezondheid en het welzijn. Als concreet voorbeeld wordt daarna de casus van tabakspreventie gegeven. Het tabakspreventiebeleid in België wordt uiteengezet, met zijn sterke punten en tekortkomingen. De aandacht voor het stoppen met roken, o.a. door de hulp van tabakologen, wordt behandeld maar ook het invoeren van neutrale sigarettenpakjes komt aan bod. Verder kan er niet meer naast de opkomst van de elektronische sigaret worden gekeken, waarvan de voor- en nadelen worden uitgelegd en tot slot verdiepen we ons in de lobbytechnieken van Big Tobacco. Verder wordt gekeken naar welke factoren een rol kunnen spelen bij de deelname aan borstkankerscreening en hoe dit kan verschillen bij b.v. Turkse en Joods-Orthodoxe vrouwen. Zelfmoord en economische crisis is een volgende topic. Er wordt ingegaan op de epidemiologie van zelfmoord in België en meer specifiek bij artsen, die om verschillende redenen een risicogroep vormen. Op basis van onderzoek, wordt nagegaan of de grote economische crisis een invloed heeft gehad op het aantal zelfmoorden en welke mechanismen hier een rol in speelden.

Daarnaast wordt het begrip 'ziektegedrag' uitgelegd: theoretisch en praktisch. In het praktisch gedeelte, wordt ingezoomd op 'ziekteverzuim' als voorbeeld van ziektegedrag en wordt met zeer concrete voorbeelden aangetoond dat bepaalde maatregelen vanuit het bedrijf of de overheid, hun invloed hebben op het ziekteverzuim.

In het onderdeel medische ethiek bespreken we eerst wat filosofie en ethiek zijn, en hoe bio-ethiek zich situeert ten opzichte van andere disciplines. We bespreken vervolgens vijf verschillende ethische theorieën: utilitarisme, deontologie, theorie van de rechtvaardigheid, deugdethiek en zorgethiek komen aan bod. Hierna bespreken we de vier basisprincipes van de bio-ethiek (autonomie, het goede doen, geen schade berokkenen en rechtvaardigheid). We bespreken verschillende methodes die gehanteerd worden in de bio-ethiek en we leren hoe we een medisch-ethisch dilemma kunnen benaderen.