Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Integratie 3

Studiegidsnr:1024GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste en 2de bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Kathleen De Greef
Heidi Theeten
Olivier Vanderveken
Pieter-Jan Guns
Inge Glazemakers
Katrien Bombeke
Antoon De Schryver
Vito Sabato
Erika Vlieghe
Monica Dhar
Luc Van Os
Diane De Neubourg
Annemie Snoeckx
Anne-Marie De Cock
Ingrid Baar

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten leren kennis, vaardigheden en competenties die in de voorbije jaren aan de orde zijn geweest te “integreren” in (beginnend) professioneel gedrag. De module brengt de lesinhoud van de verschillende modules van 1ste, 2de en 3de Bachelor tezamen.

Een eerste belangrijke studieopdracht is het integraal en geïntegreerd analyseren van de gezondheids-toestand van een persoon naar aanleiding van een stage. Het gaat in deze opdracht niet alleen om het in kaart brengen van de feitelijke gezondheidstoestand op dit moment (via anamnese, hetero-anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek ), maar ook om het stellen van een beredeneerde prognose die is gebaseerd op leeftijd, geslacht, genetische basis, eigen gedrag ten opzicht van gezondheid en ziekte en de positieve en negatieve factoren in de sociale , professionele, school- en gezinscontext.  Er wordt geleerd verbanden te leggen en het eigen denkproces breed open te stellen voor verschillende invalshoeken. De resultaten van de opdrachten worden gepresenteerd en beoordeeld aan de hand van schriftelijke documenten en posters. Aan de hand van de gebruikte werkvormen zal er bovendien aandacht zijn voor het verder ontwikkelen van verschillende generieke competenties, zoals het werken in groep, het opzoeken van informatie en het presenteren.

In een tweede deel van de module wordt gewerkt rond het uitwerken van klinische casus. In eerste instantie gebeurt dit plenair en begeleid in klinische spreekuren. Nadien zullen studenten individueel klinische casus uitwerken in een klinisch examen, niveau Bachelor.