Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Farmacologie

Studiegidsnr:1028GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guido De Meyer
Pieter-Jan Guns

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus begint met algemene inleidingen van de farmacodynamiek en farmacokinetiek; daarna worden de voornaamste kenmerken en geneesmiddelen per orgaansysteem besproken.
* Inleiding farmacodynamiek: principes van farmacon-receptor interacties, zoals signaaltransductie, affiniteit, intrinsieke activiteit, antagonisme, up- en down-regulering, tachyfylaxie.
* Inleiding farmacokinetiek: absorptie, distributie, eliminatie van geneesmiddelen; compartimenten, aanpassing van dosis en dosisinterval, elimininatie-halfwaardetijd en biologische beschikbaarheid.
* Bijzondere farmacologie: werkingsmechanisme, effecten, neveneffecten en majeure indicaties van de grote klassen van geneesmiddelen.