Geschiedenis van de literatuur

Studiegidsnr:1029FLWGES
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Remco Sleiderink

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit keuzevak onderzoeken we aan de hand van gerichte vragen en casussen het ontstaan en de huidige positie van de ‘wereldliteratuur’ in de westerse maatschappij. Naast de primaire en secundaire teksten (de eigenlijke literatuur en de literatuur daarover) die iedereen leest en bespreekt, werkt elke student minstens twee casussen individueel uit (één oude en één meer recente tekst uit de wereldliteratuur) om ook daarmee te kunnen bijdragen aan de kritische discussies tijdens de contacturen. Rond die individuele casussen bouwt elke student een eigen portfolio uit waarin staat aangeven wat er precies is gelezen (welke teksten of tekstfragmenten, welke secundaire literatuur). Bij het afsluitende mondeling examen zal dat portfolio worden besproken maar zullen ook vragen worden gesteld over de aangereikte basiskennis over wereldliteratuur en met betrekking tot de meer theoretische discussies. Aanwezigheid bij de werkcolleges is noodzakelijk voor het welslagen van deze opzet. Permanente evaluatie op basis van de voorbereiding en actieve deelname aan de werkcolleges is daarom een essentieel onderdeel van de uiteindelijke beoordeling. Meer uitleg hierover wordt tijdens het eerste college gegeven.

Opmerking: indien door de coronamaatregelen contactluw onderwijs nodig is, zal dat geen wezenlijke veranderingen veroorzaken; de werkcolleges worden dan vervangen door interactieve sessies met Blackboard Collaborate.