Duitse cultuurgeschiedenis

Studiegidsnr:1031FLWTTA
Vakgebied:Cultuur
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Duitse cultuurgeschiedenis
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is voor Duits: Grammatica 1 én Duits: Grammatica 2
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB
Patricia Linden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het kader van deze cultuurwetenschappelijke en -historische cursus worden de grote stromingen binnen de culturele ontwikkeling van het Duitstalig gebied geschetst en aan de  hand van historische gebeurtenissen gecontextualiseerd. Er wordt conceptueel uitgegaan van de ‘Erinnerungsorte’ (François/Schulze) van de Duitse cultuurgeschiedenis die het fundament vormen voor een adequaat begrip van de Duitse cultuur om zowel de letterkundige, taalkundige als vertaalkundige competentie van de studenten te verhogen. Fundamentele ‘Erinnerungsorte’ van de Oudheid tot de hedendaagse Duitse cultuur worden in deze cursus belicht. Bijzondere aandacht gaat daarbij evenwel naar de nieuwe en nieuwste geschiedenis (19de en 20ste eeuw). Aan bod komen politiek, religie, beeldende kunst, muziek, architectuur, wetenschap en filosofie. Daarnaast werpen we ook een blik op de Landeskunde van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in engere zin (geografie, politieke structuren, maatschappelijk leven enz.).
Im Rahmen dieser kulturwissenschaftlichen und -historischen Lehrveranstaltung werden die großen Strömungen innerhalb der kulturellen Entwicklung des deutschsprachigen Raums nachgezeichnet und mit geschichtlichen Ereignissen kontextualisiert. Wir orientieren uns konzeptuell an den ‚Erinnerungsorten‘ (François/Schulze) der deutschen Kulturgeschichte, die die Grundlage für ein adäquates Verständnis der deutschen Kultur bilden, um sowohl die literatur- und sprachwissenschaftliche als auch die übersetzungstechnische Kompetenz der Studierenden zu steigern. Grundsätzliche ‚Erinnerungsorte‘ der Antike bis zur deutschen Gegenwartskultur passieren in der Lehrveranstaltung Revue. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei indes der jüngeren und jüngsten Geschichte (19. und 20. Jh.). Abgedeckt werden die Bereiche Politik, Religion, bildende Kunst, Musik, Architektur, Wissenschaften und Philosophie. Daneben wird auch überblicksmäßig die Landeskunde Deutschlands, Österreichs und der Schweiz im engeren Sinne (Geographie, Verwaltungsstrukturen, gesellschaftliches Leben etc.) behandelt.