Wetenschappelijk rapporteren

Studiegidsnr:1033FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken
Contacturen:60
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Alain Labro
Peter Ponsaerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten analyseren in groep een aantal peer-reviewed vakpublicaties over hun vakgebied (zowel onderzoeksartikels als reviews uit toonaangevende bladen).

De student zal zich vervolmaken in het maken van figuren en figuurlegenden om onderzoeksresultaten overzichtelijk te communiceren, en de gebruikte methodologie wetenschappelijk neer te schrijven. De docent zal aan de hand van concrete voorbeelden wijzen op de aandachtspunten voor het maken van een overzichtelijke figuur, een goede legende en een duidelijke materiaal en methoden. De studenten krijgen nadien de opdracht om een stap voor stap uitgewerkte methode te condenseren en een bekomen set van data te converteren naar een figuur met legende. Gebaseerd op de figuur dient de student vervolgens een conclusie te formuleren.

Tijdens een computerpracticum wordt het programma EndNote aangeleerd wat vervolgens gebruikt zal worden voor het opstellen van de referentielijst van de overzichtstekst.

Aan de hand van door de docent gegeven ruwe onderzoeksdata, die door de studenten als groepswerk verder dient geanalyseerd te worden, zullen de studenten wegwijs gemaakt worden in de regels voor het correct opstellen van een onderzoeksrapport/artikel. De docent zal de opdracht voorstellen en belangrijke aandachtspunten met betrekking tot het schrijven van een onderzoeksrapport uitleggen. Belangrijk hierbij is het schrijven van: (1) een korte en duidelijke introductie tot het onderwerp, (2) een heldere formulering van de onderzoeksvraag, (3) een beknopt overzicht van gebruikte onderzoeksmethodologie, (4) een duidelijke weergave en samenvatting van onderzoeksresultaten, (5) een evenwichtige en correcte interpretatie van onderzoeksresultaten, en (6) een kort en krachtig besluit/toekomstperspectief. Opvolging van dit groepswerk zal gebeuren door tussentijdse groepsbegeleiding en/of feedback.

Tijdens de cursus wordt de student zich bewust van goede documentatiepraktijk (GDP of GDocP) wat essentieel is voor rapportage ter ondersteuning van de ontwikkeling, de registratie, de commercialisering en het levenscyclusbeheer van farmaceutische producten. GDP verzekert het voorkomen van fouten in de productieomgeving en tijdens de analyse van farmaceutische producten die anders de productkwaliteit en de veiligheid van de patiënten zouden kunnen beïnvloeden. Dit hoorcollege wordt verzorgd door Prof Nathalie Cools waarbij het concept van goede documentatiepraktijk geïntroduceerd en toegelicht wordt, en worden real-world voorbeelden gegeven van hoe, en hoe niet, GDP te gebruiken.

Tijdens de cursus wordt de student zich bewust van het belang van data integriteit bij het analyseren van data en de publicatie ervan. Dit gebeurd aan de hand van één gastlezing door Tom Lavrijsen vanuit de industrie (Janssen Pharmaceutica). 

De docent reikt theorie aan en illustreert met goede voorbeelden de opmaak van presentaties. Tijdens de twee laatste contactmomenten geeft elke student een individuele mondelinge presentatie over het door hen geschreven artikel.