Architectuur en omgeving: casus

Studiegidsnr:1035FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student die zich inschrijft voor 1035FOWARC moet zich gelijktijdig inschrijven voor 1066FOWARC + 1056FOWARC + 1014FOWARC.
Contacturen:42
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Geert Driesen
- NNB
Gert Van Echelpoel
Mieke Robbe
Sanja Zovko
Carolien Pasmans
Nicolas Petillon

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Module

Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van de module Architectuur en Omgeving. Een module bestaat uit afzonderlijke opleidingsonderdelen die apart worden begeleid en beoordeeld en kunnen elk afzonderlijk worden herkanst.

Daar de opleidingsonderdelen binnen een module zowel inhoudelijk als organisatorisch nauw met elkaar samenhangen, moeten deze opleidingsonderdelen bij een eerste inschrijving gelijktijdig worden gevolgd.

Het algemene principe van een module  is dat een theoretisch opleidingsonderdeel steeds samenhangt met een opleidingsonderdeel  casus en architectonisch ontwerpen. Op die manier zal de theoretische kennis steeds getransfereerd worden naar de (professionele) realiteit waardoor de competentiegerichtheid verzekerd is.

De theorie staat in nauwe relatie met  casus, die op zijn beurt het architectonisch ontwerp onderbouwt.  Casus verwijst steeds naar de werkelijkheid, laat studenten de gebouwde omgeving en hun positie als ontwerper ervan verkennen en leert onderzoekend te ontwerpen met voldoende aandacht voor intuïtie, emotie en empathie.

In het architectonisch ontwerpen komen studenten tot synthese. Ze leren de ruimtelijke problematiek integraal te benaderen, maar steeds binnen een door docenten duidelijk afgebakende context.

Het aanleren van verschillende tools om te kunnen ontwerpen en te kunnen onderzoeken is verweven in de verschillende opleidingsonderdelen. Ze vormen geen afzonderlijke opleidingsonderdelen, maar worden systematisch opgebouwd doorheen de hele opleiding.

Inhoud casus
Lesgevers: Geert Driesen, Carolien Pasmans, Steven Schenk, Nicolas Petillon en Gert Van Echelpoel.
In deze oefensessies wordt aangeleerd om een context te analyseren op verschillende wijzen. Het ontwerpen wordt daarbij als onderzoeksmethode ingezet.
Beeld-analyse : Foto- of filmreportage van een gebouwde omgeving. Beelden die door hun specifieke aard zeer sprekend en kritisch zijn.
Typo-Morfologische analyse : Onderzoek van een bouwplek met verschillende media : tekening, foto, kaart, historisch onderzoek, …
Een objectieve en subjectieve analyse:  De nadruk ligt in deze oefening zowel op het verzamelde materiaal als op het kiezen van de juiste weergavevorm om de data te duiden. En op de wijze waarop ontwerpen wordt ingezet als onderzoeksmethode.

Beeldcommunicatie en lay-out (Adobe)
Lesgever: Gert Van Echelpoel
In deze lessenreeks ligt de focus op het realiseren van een analysebundel van een bebouwde omgeving. De bundeling bevat semantische analyses, beeld-analyses, typo-morfologische analyses en objectieve en subjectieve analyses. De nadruk ligt daarbij steeds op het beeld en in mindere mate op de tekst (tekst werkt hier enkel ondersteunend). Het materiaal wordt zodanig opgebouwd, geordend en vormgegeven dat er een consistent verhaal ontstaat.
In het eerste deel van de activerende hoorcolleges komen de opmaakvaardigheden aan bod die een uniforme vormgeving en snelle (automatische) opmaak van een publicatie ondersteunen. Volgende functies worden er behandeld: alineastijlen, tekenstijlen, stramienpagina’s, gridsystemen, paginanummering en sectiemarkeringen. Er worden oefeningen aangereikt om deze vaardigheden te verwerven. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de uitvoer van een meerbladig document. Zowel de digitale output als de voorbereiding voor digitaal drukwerk komen aan bod. Ook de opmaak en uitvoer van een omslag wordt behandeld.
In het tweede deel wordt ingegaan op de realisatie van de eigen bundel. De aandacht gaat uit naar het micro, meso en macro niveau van de typografie en lay-out (lettertype, zetwijze, pagina lay-out en documentstructuur). De vaardigheden uit de vorige modules betreffende het realiseren van pixel- en vectorbeelden worden ingezet en verder ontwikkeld tijdens het realiseren van de analysebeelden.
Daarnaast worden de vaardigheden ingezet tijdens de realisatie van de ontwerpcommunicatie bij het eigen ontwerp (conceptnota, posters...).

Fotografie (zie hoger)

Modellen
Bij het materialiseren van ontwerpen, analyses, …. onder de vorm van schaalmodellen, modellen, werkstukken, …. kunnen de studenten dit werk realiseren in de studio’s en de modelbouwlabo’s van de Universiteit Antwerpen. Als de student een werktuig, een machine, … wenst te gebruiken, kan dit enkel met toestemming van de laboverantwoordelijke. In sommige gevallen zal de student pas een toestel kunnen gebruiken na het volgen van een opleiding. De student dient de geldende afspraken en veiligheidsvoorschriften op te volgen.