Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Casestudie mens en ruimte

Studiegidsnr:1036FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:72
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Johan Nackaerts
Dirk Geldof
Els De Vos
Iris Van der Schueren
Gert Van Echelpoel
Gustaaf Cornelis
Stefan Dherdt
Stefan Martens
Ann Buvens
Eva Plasmans
Eveline Slijper

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Casestudie Mens & Ruimte   M3

Het onderzoeksthema van dit opleidingsonderdeel behandelt de wisselende relatie tussen Mens en Ruimte. Enerzijds onderzoeken we de impliciete en expliciete behoeften van de mens en anderzijds de mogelijkheden van bestaande ruimten en hoe beiden zich verhouden tot elkaar. Volgende vragen kunnen gesteld worden: heeft de bestaande ruimte voldoende potentieel om een goed antwoord te kunnen bieden op de noden van de gebruiker? Op welke manier kunnen aspecten van de bestaande ruimte ingezet worden? In hoeverre kunnen de expliciete en impliciete noden van de gebruiker een bestaande ruimte (her)definiëren? 

Casestudie Mens & Ruimte M3: Ann Buvens - Stefan Dherdt - Iris Van der Schueren - Johan Nackaerts

We leren specifieke ruimte percipiëren en onderzoeken de relatie met de gebruiker. We starten  met een analytisch onderzoek. Informatie en data worden verzameld en geanalyseerd. Vervolgens trekken we conclusies die als uitgangspunt dienen om het ontwerpend onderzoek op te starten en verder vorm en inhoud te geven. De onderzoeksfocus richt zich op het ordenen van verblijfsfuncties en het zoeken naar inventieve onderlinge relaties, los van alle persoonlijke referentiekaders. Hierbij wordt de interactie met de specifieke ruimte aangegaan. Dit alles  resulteert in een sculpturaal menselijk verblijf in een weloverwogen en sterke correlatie met de omgeven ruimte.

COVID 19 opmerking: De consulten, incl jury kunnen online plaatsvinden afhankelijk van de situatie.

Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk fysieke consulten.