Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Middeleeuws Frans

Studiegidsnr:1037FLWGES
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Anne Vanderheyden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Lectuur, verklaring en commentaar van een aantal tekstfragmenten die tot verschillende genres behoren en die dateren uit verschillende periodes, met de bedoeling de student vertrouwd te maken met het Middeleeuws Frans enerzijds, met de middeleeuwse leefwereld, ethiek en esthetiek anderzijds. In de colleges worden de belangrijkste kenmerken van het Oud Frans aangeduid en wordt er gewezen op de concrete problemen en valkuilen die zich stellen bij de interpretatie van middeleeuwse Franse bronnen. Er wordt tevens aandacht besteed aan de werkinstrumenten (woordenboeken en grammatica's).