Frans: Cultuur 1

Studiegidsnr:1037FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Frans: Cultuur 1
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is voor Frans: Tekst en communicatie (voor studenten Toegepaste Taalkunde)
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Franc Schuerewegen
Kris Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Partim 1 (prof. dr. Kris Peeters)

De eerste zes weken van het semester zijn gewijd aan de hedendaagse Franse samenleving, het ontstaan en de geografie van Frankrijk, de grondslagen en beginselen van de republiek, haar instellingen en politieke bestel, en aan de Franse cultuur in de breedste zin van het woord.

In dit deel van de cursus wordt ingegaan op de belangrijkste structuren die de eigenheid van de hedendaagse Franse samenleving bepalen. Het accent wordt hierbij gelegd op politieke structuren en publieke instellingen, op de waarden van de republiek en op interculturele verschillen. Het rechtssysteem, de bevolkingsstructuur, sociale zekerheid en sociale voorzieningen, immigratie en immigratiebeleid, onderwijsbeleid komen ook aan bod. Daarbij wordt steeds uitgegaan van de hedendaagse situatie, maar deze wordt historisch geduid: geschiedkundige aspecten worden behandeld in zoverre deze een belangrijke component uitmaken van de hedendaagse Franse maatschappij en het hedendaagse Franse culturele bewustzijn, dat veel meer dan het onze gericht is op het nationale patrimonium.

De cursus is opgevat als een lezingenreeks waarbij de docent een aantal van deze themata behandelt, hierbij zoveel als mogelijk uitgaand van recent cijfer- en tekstmateriaal, dat ter beschikking wordt gesteld via blackboard. Aanvullend bereiden de studenten, op basis van de verplichte lectuur van (een) non-fictie werk(en) over de Franse cultuur dat ze kritisch vergelijken met de aangereikte stof, een aanvullende opdracht voor. Op deze wijze wordt eigen inbreng van de studenten zoveel als mogelijk aangemoedigd.

Partim 2 (prof. dr. Franc Schuerewegen)

Het tweede deel van de cursus (weken 7 tot 12) vertelt een 'groot verhaal' (Lyotard). De bedoeling is aan cultuuranalyse te doen via het ontwikkelen van een narratieve structuur. In onze geglobaliseerde wereld schiet er niet veel meer over van de 'grandeur française' zoals vroegere tijden die hebben gekend.  Onze planeet spreekt Engels, globish Engels. De Vlaamse student heeft nog maar weing contact, in zijn dagelijkse leven, met Franse en Franstalige culturele gewoontes. Frans, Frankrijk, francofonie zijn exotische producten geworden in Vlaanderen. We gaan wat dat betreft Nederland achterna. Daarom is het ontwikkelen van een groot verhaal belangrijk. Frankrijk heeft de wereld gedomineerd, denk aan Louis XIV, later de filosofen van de Verlichting, nog later Zola, Sartre, 'les intellectuels', de 'French Theory' van Foucault, Lacan, Barthes en nog een paar anderen. En wat nu? Komt na het verval de heropstanding?  Welke relatie met Franse en Franstalige cultuur vandaag, voor de Vlaming? We gaan in het tweede deel van de cursus een aantal hot items uit de actualiteit bekijken in functie van hun plaats in ons 'groot verhaal'. Wat met het debat over 'laïcité'? Kunnen Diderot, en Foucault ons helpen bij de vraag of het dragen van een burkini in de openbare ruimte moet worden getolereerd? Kan de Franse rap onze wereld confortabeler maken? Kan 'laïcité', eventueel poststructuralistisch geïnterpreteerd, terrorisme bestrijden?  En wat indien er zoiets als een 'French Global World' zou bestaan? En indien we in deze wereld zouden leven?