Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Farmaceutische analyse II

Studiegidsnr:1040FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken. Gelijktijdige inschrijving of min. 08/20 behaald voor Farmaceutische analyse I.
Contacturen:54.5
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Alexander van Nuijs
Adrian Covaci
Kenn Foubert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Farmaceutische Analyse II sluit aan op Farmaceutische Analyse I, en gaat dieper in op de aspecten van de instrumentele analyse. De cursus kan in drie grote delen opgedeeld worden:

1) Kwantificatie in analytische methoden
2) Optische methoden
3) Chromatografische methoden

Het theoretische gedeelte bestaat uit de volgende hoofdstukken die de instrumentele technieken bespreken:
1) Er wordt dieper ingegaan over de manieren om een kwantitatieve analyse uit te voeren. Begrippen zoals kalibratielijn, standaardadditie, inwendige standaard worden verduidelijkt. Dit hoofdstuk is belangrijk om de proeven tijdens het practicum correct uit te voeren.

2) De moleculaire spectrofotometrie wordt behandeld met in het bijzonder UV-VIS en IR absorptie-spectrofotometrie, samen met UV-fluorimetrie. Atomaire absorptie en atomaire emissie zullen hier ook besproken worden. Zowel basisbegrippen als instrumentatie komen aan bod. De aandacht voor de instrumentele opbouw en uitvoering van modules is een belangrijk topic, omdat dit de basis vormt om een gegeven analyse op de meest geschikte manier en met de meest optimale instrumentele configuratie uit te voeren.

3) De instrumentele scheidingsmethoden zijn essentieel bij de analyse van complexe (organische) monsters. Er wordt een hoofdstuk gewijd aan de basisbegrippen van een verdeling tussen twee fasen in een discreet en continu systeem. Na dit basisonderdeel dat voor alle vormen van chromatografie van toepassing is, worden de twee belangrijkste methoden in de organische analyse, nl. gaschromatografie (GC) en vloeistofchromatografie (LC), behandeld, zowel naar principe, methodologische parameters en instrumentatie (inclusief detectie) toe.
Dan komen een reeks instrumentele scheidingsmethoden aan bod die steunen op de chromatografische principes maar een specifieker toepassingsgebied hebben dan GC en LC: affiniteitschromatografie, size exclusion chromatografie, ionenchromatografie, dunnelaagchromatografie. Het laatste hoofdstuk bespreekt een buitenbeentje: capillaire elektroforese.

In het practicum worden de technieken uitgelegd tijdens de theoretische lessen, verder toegepast op situaties die relevant zijn in de Farmaceutische Analyse.

Naast de directe toepassing binnen deze discipline geeft de Farmaceutische Analyse ook een voorbereiding op toepassingen in andere opleidingsonderdelen zoals de klinische chemie enz. Talrijke apothekers zijn actief in de industrie zoals farmaceutische firma's of klinische en andere laboratoria. Ook officina-apothekers worden met verschillende aspecten van analytische scheikunde geconfronteerd.