Farmaceutische chemie

Studiegidsnr:1041FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken. Min. 08/20 voor Algemene chemie: praktijk. Gelijktijdige inschrijving of min 08/20 behaald voor Organische chemie II.
Contacturen:86.5
Studiepunten:7
Studiebelasting:196
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Pieter Van Der Veken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak farmaceutische chemie, wordt ingeleid door 10 uur theorieonderwijs. Hierin worden kennis en inzicht op gebied van organische reactiviteit verder ontwikkeld, vertrekkend vanuit de eindcompetenties voor de vakken Organische Chemie I en II. Tijdens de daaropvolgende oefeningensessies (12 uur) krijgen de studenten ruim de kans om zich, onder begeleiding, verder te familiariseren met de theorie d.m.v. gerichte oefeningen. Zij worden aangezet tot actieve participatie door in kleine groepjes de probleemstelling te bestuderen, een beredeneerd antwoord te vinden, en dat voor te stellen aan hun medestudenten. Tijdens de sessiereeksen worden representatieve voorbeeldexamens besproken en kunnen studenten via zelfevalutie nagaan hoe goed zij de verschillende onderdelen van het vak beheersen.

Tijdens de daaropvolgende 12.5 uur wordt aandacht besteed aan de theoretische chemie van heterocyclische verbindingen: (1) nomenclatuur, (2) reactiviteit (inclusief zuur-base eigenschappen) en (3) synthesestrategieën. Aansluitend volgen nog 12 uur oefeningen heterocyclische chemie die in groep door de studenten worden voorbereid.

Aan dit opleidingsonderdeel is ook een practicum van 40 uur. verbonden Tijdens dit laatste voeren de studenten zelf synthetische transformaties uit die behandeld werden tijdens het theorie-onderwijs en die relevant zijn voor de synthese van geneesmiddelen.